Bitki Temelli Antlaşma

UNFCCC/Paris Anlaşması'na eşlik etmek suretiyle, Bitki Bazlı Antlaşma girişimi, gıda sistemlerini iklim kriziyle mücadelede ön plana çıkarmak için tasarlanmış bir kampanyadır. Popüler Fosil Yakıt Antlaşması'nı örnek alan Bitki Bazlı Antlaşma, hayvancılığın neden olduğu kritik ekosistemlerin büyük çapta yıkımını durdurmayı ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bitki bazlı diyetlere geçişi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bilim insanlarını, bireyleri, organizsonları, şirketleri ve şehir yönetimlerini bu eylem çağrısını onaylamaya ve ulusal hükümetlere uluslararası bir Bitki Bazlı Antlaşma müzakere etme baskısını yapmaya çağırıyoruz.

 

Antlaşma

 Talep 1 | Vazgeçin

Sorunun büyümesini durdurun
Hayvan tarımı için ormansızlaşma dahil arazi kullanımında değişiklik yapılmaması

  • Yeni hayvan çiftlikleri inşa etmeyin
  • Yeni mezbahalar inşa etmeyin
  • Mevcut çiftliklerde genişleme veya yoğunlaşma yapmayın
  • Bitkisel tarımdan hayvansal tarıma geçiş yapmayın
  • Hayvan yemi üretimi için herhangi bir araziyi dönüştürmeyin
  • Hayvan otlatma, herhangi bir türde hayvan yetiştirme için ormanları veya diğer ekosistemleri yok etmeyin
  • Yeni balık çiftliği kurmayın veya mevcut su ürünleri çiftliklerini genişletmeyin
  • Yerli Halkların korunması; toprakları, hakları ve bilgileri
  • Tüm canlı hayvan ihracatlarını yasaklayın
  • Yeni büyük ölçekli endüstriyel balıkçı teknesi inşa etmeyin.

Talep 2 | Yönlendirme

Sorunun arkasındaki itici güçleri ortadan kaldırın
Bitki bazlı gıdaların teşvik edilmesi ve hayvan bazlı gıda sistemlerinden bitki bazlı sistemlere aktif olarak geçiş yapılması

 • İklim acil durumu ilan edin - bunu yapmış olan 34 farklı ülkedeki 1.900'den fazla yerel yönetime katılın
 • Gıda güvenliği, yoksulluğu ve açlığı sona erdirmeye ve besleyici gıdaları herkes için erişilebilir hale getirmeye odaklanarak tüm uluslar için bir öncelik olarak ele alınmalıdır
 • Küçük çiftçilerin gezegeni beslemedeki önemli rolünü kabul edin ve destekleyin; toprakları, suları, tohumları ve diğer kaynakları üzerinde özerkliklerini korumaları (veya yeniden kurmaları) için onları destekleyin
 • Tüketime dayalı sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve İklim Eylem Planlarında bitki bazlı gıdalara geçişin önceliklendirilmesi
 • Bütünsel gıda ve bitki bazlı gıdaları teşvik etmek için devlet gıda ve beslenme yönergelerini güncelleyin
 • Bitki bazlı gıda, beslenme ve yemek pişirmenin iklim ve çevresel avantajları ve sağlığa faydaları hakkında farkındalığı artırmak için halkı bilgilendirme kampanyaları tasarlayın
 • Okullarda eğitim yoluyla halkın hayvansal gıda tüketimini azaltmayı hedefleyin
 • Okullarda, hastanelerde, bakım evlerinde, cezaevlerinde ve devlet kurumlarında bitki bazlı yemek planlarına geçiş yapın
 • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olarak ilan edilen tüm işlenmiş etlerde kanser uyarı etiketleri de dahil olmak üzere, gıda ürünlerinin dürüst bir şekilde etiketlenmesini zorunlu kılın
 • Bitki bazlı gıdalara geçişi finanse edecek bir et vergisi (balık dahil) getirin
 • İşlenmemiş bitki bazlı beslenmeyi daha uygun fiyatlı hale getirmek ve düşük gelirli topluluklara zarar veren gıda çöllerine son vermek için meyve ve sebzeleri sübvanse edin
 • Hayvancılık ve balıkçılık için ayrılan devlet sübvansiyonlarını çevre dostu bitki bazlı gıda üretimine yönlendirin
 • Et, süt ve yumurta endüstrisi için devlet tarafından sübvanse edilen reklamlara son verin
 • Bitki Bazlı bir ekonomiye geçişi finanse etmek için yeşil tahviller oluşturun
 • Çiftçiler ve balıkçılar için hayvansal üretimden, çeşitlendirilmiş (ideal olarak organik agroekolojik) bitki bazlı sistemlere geçmeleri için finansal destek ve eğitim sağlayın
    Talep 3 | Geri Yükleme

  Dayanıklılık oluştururken ve iklim değişikliğini azaltırken sorunu aktif olarak iyileştirmek
  Önemli ekosistemleri restore edin ve dünyayı yeniden ağaçlandırın

  • Yaşam alanlarını daha önceki durumlarına getirmek için yerli ağaç türlerini kullanarak uygun ekosistemlerde ağaçlandırma projelerini hayata geçirin
  • Okyanusların yeniden bitkilerle donatılması ve restorasyonu, okyanuslarda balıkçılık yapılmayan Deniz Koruma Alanları (bazen Yüksek Korumalı Deniz Alanları - YKDA'lar olarak da bilinir) belirlenmesi önceliklendirilir
  • Mevcut tüm Deniz Koruma Alanları kesinlikle sıfır balıkçılık bölgesi ilan edilmeli ve YKDA'lara dönüştürülmeli
  • Deniz otu yatakları gibi okyanuslardaki kritik karbon emicileri yeniden canlandırmak için aktif programlar başlatılmalı
  • Mangrovlar, turba bataklıkları, ormanlar, bazı otlak türleri gibi karbon tutma döngüleri için gerekli olan ve kilit rol sahibi bozulmuş ekosistemleri eski haline getirin
  • İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu için doğa temelli çözümlere odaklanın
  • İyi arazi yönetimi uygulayan ve araziyi ve ilgili ekosistem hizmetlerini aktif olarak yeniden canlandıran çiftçiler ve arazi sahipleri için sübvansiyonlar (karbon tutma, biyolojik çeşitlilik, selden korunma, genel iklim değişikliğine dayanıklılık gibi) sağlayın
  • Yeniden yabanileştirme ve ağaçlandırma projeleri için sübvansiyon sağlayın
  • Çiftçilerin hayvansal tarımdan çeşitlendirilmiş bitkisel üretime geçmelerini teşvik edilen sübvansiyonlar / hibeler sağlayın
  • Şehirlerde ağaçları ve kır çiçeklerini artırın; yeşil topluluk projelerini, vahşi yaşam koridorlarını, yeşil çatıları, yerel yetiştirme planlarını artırın, biyolojik çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapın
  • Herkes için, özellikle de düşük gelirli topluluklar (farklı dil, din ve ırktan) için sağlıklı gıdaya erişim sağlayarak gıda adaletini geliştirin
  • Hayvan otlatma ve hayvan yemi üretiminden kurtarılan mevcut arazilerin yeniden amaçlanması: yeniden vahşileştirme, yeniden ağaçlandırma (uygunsa), arazinin Yerli halka geri verilmesi, doğa rezervleri, yürüyüş bölgeleri, topluluk yetiştiriciliği, tahsisler (uygunsa), agroekolojik gıda yetiştiriciliği (mümkünse)
  • Arazinin yeniden ağaçlandırma, yeşil alan ve topluluk gıda bahçeleri ile parsel tahsisleri amacıyla kullanılabilmesi için bazı arazilerin kamulaştırılmasını sağlayın

  Bitki Bazlı Anlaşma İmzacıları

  Bitki Bazlı Antlaşmanın Çevirileri:

  Burada dilini görmüyor musun? Çeviri konusunda yardımcı olmak için bizimle iletişime geçin.

  İMZACI BİREYLER

  İMZACI ORGANIZASYONLAR

  İMZACI ŞİRKETLER

  ŞEHİR DESTEKÇİLERİ

  Daha iyi bir dünya yaratabiliriz. Hadi hep birlikte!

  BITKI TEMELLI ANLAŞMAYI IMZALAYIN

  Birey Olarak İmzala


  Birey olarak imzala

  İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

  KURULUŞ OLARAK İmzala


  Bir organizasyon olarak imzala

  *Lütfen organizasyon adınızın imzalayanlar dizinimizde görünmesi için bize 7 gün kadar izin verin
  İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz

  Bir şirket olarak imzala


  Bir şirket olarak imzala

  Lütfen şirket isminizin imzalayanlar dizinimizde görünmesi için bize 7 gün kadar izin verin
  İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz

  Şehir yönetimi olarak imzala


  Şehir yönetimi olarak imzala

  İstediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

  "Vegan beslenme, sadece sera gazları değil, küresel asitlenme, ötrofikasyon, arazi kullanımı ve su kullanımı gibi konularda Dünya gezegeni üzerindeki etkinizi azaltmanın muhtemelen en büyük yoludur.
  - Joseph Poore, Oxford Üniversitesi

  "Vegan beslenme, Dünya gezegeni üzerindeki etkinizi azaltmanın muhtemelen en büyük yoludur.
  - Joseph Poore, Oxford Üniversitesi