Vad är det växtbaserade fördraget?

Antagandet av ett växtbaserat fördrag som ett komplement till klimatkonventionen/Parisavtalet kommer att sätta livsmedelssystemen i centrum för kampen mot klimatkrisen. Syftet med fördraget är att stoppa den utbredda försämringen av kritiska ekosystem som orsakas av djurhållning, att främja en övergång till mer hälsosamma och hållbara växtbaserade kostvanor och att aktivt vända de skador som orsakats av planetära funktioner, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Det växtbaserade avtalet har tre huvudprinciper:

Överlämna

Ingen användning av mark för djurhållning. Ingen förändring eller försämring av ekosystem och ingen avskogning i djurhållningssyfte.

Omdirigera

En aktiv övergång från djurbaserade livsmedelssystem till växtbaserade system.

Återställ

Aktivt återställande av viktiga ekosystem, särskilt återställande av skogar och återskapande av landskap.

ENSKILDA SOM SKRIVIT UNDER.

ORGANISATIONER SOM SKRIVIT UNDER

FÖRETAG SOM SKRIVIT UNDER.

CITY ENDORSERS

Varför behöver vi ett Växtbaserat avtal?

Fossila bränslen och djuruppfödning är drivkraften bakom den galopperande globala uppvärmningen och den omfattande förlusten av biologisk mångfald, storskalig avskogning, utrotning av arter, vattenbrist, markförstöring och döda zoner i haven. Det räcker inte med att bara ta itu med fossila bränslen - vi behöver också vidta åtgärder för livsmedelssystemen, och det är här som det växtbaserade fördraget kommer in. De tre viktigaste växthusgaserna - koldioxid, metan och dikväveoxid - befinner sig på förödande höga nivåer och ökar snabbt.

Djurhållningen driver på stölden av ursprungsbefolkningens mark i Amazonas, utsätter rasistiskt och etniskt marginaliserade samhällen för oproportionerligt stora mängder giftigt avfall från fabriksfarmer och slakterier och utsätter arbetarna för giftiga kemikalier, farliga arbetsförhållanden och svåra trauman.

Träffa några av de som skrivit under

Vi kan skapa en bättre värld.
Låt oss växa.

Skriv under det växtbaserade fördraget