VANLIGA FRÅGOR

Svar på dina frågor

Är det inte de fossila bränslena som är problemet?

Fossila bränslen är en stor del av problemet men inte den enda orsaken till klimatkrisen.

Livsmedel står för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser, och även om vi skulle upphöra med produktionen av fossila bränslen i dag skulle enbart livsmedelsutsläppen leda till att vi överskrider Parisavtalets mål på 1,5 °C.

Djurhållningen är den främsta orsaken till att fem planetära gränser överskrids: förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, förändrad markanvändning, uttag av sötvatten samt kväve- och fosforföroreningar. 

Vi måste ta itu med livsmedel och energi samtidigt om vi vill avvärja de värsta effekterna av klimatförändringarna. Enligt IPCC:s expertgranskare Peter Carter från Climate Emergency Institute måste vi göra allt och vi måste göra det nu.

För att stödja insatserna mot fossila bränslen kan du stödja fördraget om fossila bränslen.

Varför behöver vi ett fördrag? Har vi inte redan Parisavtalet?

Parisavtalet handlar i huvudsak om att förhandla om hur mycket utrymme som finns kvar i atmosfären för kol innan vi når 1,5 grader Celsius uppvärmning, men fokuserar inte på produktion. Det säger ingenting om den roll som växtbaserade dieter spelar och har inte kapacitet eller verktyg för att stoppa och vända dess orubbliga expansion. Man ignorerar också andra planetära gränser som biologisk mångfald, förändrad markanvändning, vattenföroreningar, försurning av mark och hav, döda havszoner, avskogning och artutrotning, som alla är stora hot mot vår planets framtid.

Vilka städer har undertecknat det växtbaserade fördraget?

Besök vår sida om städer för en aktuell lista över städer och regioner som har ställt sig bakom det växtbaserade fördraget.

När en stad ansluter sig, måste de då genomföra fördragets 40 krav?

När en stad stöder Plant Based Treaty uttrycker de sitt stöd för att nationella regeringar runt om i världen ska samlas och förhandla fram ett globalt fördrag för att ta itu med livsmedelssystemets påverkan. 

Att stödja fördraget är inte juridiskt bindande. Lokala myndigheter kanske inte har befogenhet att genomföra förslagen i fördraget, men vill uttrycka sitt stöd för ett globalt fördrag och vidta åtgärder i linje med sina egna prioriteringar och befogenheter. 

Om man tittar på de motioner om ett växtbaserat fördrag som hittills har antagits av fullmäktige, så innehåller de en rad åtgärder, t.ex. att införa koldioxidmärkning, främja växtbaserad mat, utbildning, menyändringar och ledarskap. 

Hur ska du kunna genomföra ett växtbaserat fördrag?

Det första steget är att bygga upp en global koalition. Man börjar med människor, grupper, företag och städer som kräver förändringar, tills trycket byggs upp på nationell nivå. Detta kommer att leda till globala överenskommelser om växtbaserade lösningar. I slutändan kommer verkställandet att ske på nationell nivå eller genom bilaterala avtal och handelsavtal.

Hur kan jag stödja rörelsen för ett växtbaserat fördrag?

Gör det till ert! Fördraget är till för alla. Skriv först under fördraget och lova att hjälpa till att samla in namnunderskrifter. Besök sedan vår stadskampanj för att utöva lobbying mot dina folkvalda.

Vi håller regelbundna välkomstsamtal för dem som vill delta i en kampanj i sin stad, och vi har landspecifika Whatsapp-chattar där vi kan arbeta tillsammans för att säkra ett växtbaserat fördrag. Mejla [email protected] för att gå med i en Whatsapp-chatt nära dig.

Oavsett om du är student eller anställd och kämpar för en vegansk matsal, om du är politiker som röstar mot subventioner till djurhållning eller om du är aktivist som står framför en bulldozer och försöker stoppa att en skog huggs ner för djurfoder, kan du uppmana din regering att stödja det växtbaserade fördraget. Om vi förenar oss i vår uppmaning till handling blir våra röster högre och får större genomslag.

Vi är också beroende av donationer för att finansiera vår rörelse, så om du har möjlighet kan en liten månatlig gåva hjälpa till att ge kraft åt växtbaserade fördragsteam över hela världen att kampanja för att deras stad ska stödja och arbeta med menyförändringar i sina samhällen. 

Är inte detta fördrag för långt före sin tid?

Det växtbaserade fördraget återspeglar den brådska vi står inför och kommer att bidra till att forma samtalet. Vårt tillvägagångssätt är vetenskapligt grundat och bygger på FN:s vetenskapliga varningar, Breaking Boundaries och den läckta IPCC-rapporten om hur vi närmar oss brytpunkterna snabbare än man tidigare trott.

Vi är här för att tala sanning om de lösningar som krävs detta årtionde för att avvärja klimatkrisen; det finns verkligen ingen tid att förlora.

Varför finns det så många krav?

Det växtbaserade fördraget innehåller 40 detaljerade förslag och bästa praxis som bör förhandlas fram som en del av ett globalt avtal.

I det första kravet, som handlar om att inte förvärra problemet, måste vi titta på hela produktionscykeln, oavsett om det handlar om djurfarmer, slakterier och avskogning för jordbruk och soja- och majsbaserat djurfoder.

När det gäller det andra kravet, främjande av växtbaserad kost, måste vi titta på alla tillgängliga pedagogiska, ekonomisk-politiska och lagstiftningsmässiga verktyg.

När det gäller krav tre, om återställande, behöver vi plantera träd för att dra ut kolet ur atmosfären, men vi behöver också återställa torvmarker och återskapa haven.

Hur är det med "regenerativt" bete?

Rapporten Grazed and Confused från Oxford University visar att kor som föds upp på gräs släpper ut mer växthusgaser än de kan kompensera för genom att binda kol i marken. Detta innebär att djur som föds upp på gräs är nettobidragare till utsläpp av växthusgaser och en viktig drivkraft bakom klimatkrisen.

Huvudförfattaren till studien, Dr Tara Garnett, säger att uppfödning av gräsbetande kor "inte på något sätt är en klimatlösning. Den ökande animalieproduktionen och konsumtionen, oavsett jordbrukssystem och djurslag, orsakar skadliga utsläpp av växthusgaser och bidrar till förändringar i markanvändningen."

I rapporten konstateras att betesdrift av nötkreatur inte är någon betydande lösning på klimatförändringarna och att kol endast kan binds under mycket specifika förhållanden och att det kol som binds även då är "litet, tidsbegränsat, reversibelt och väsentligt uppvägt av de växthusgasutsläpp som dessa betande djur genererar".