Wybierz stronę

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu

Spis treści

 1. Cele i przeznaczenie
 2. Różnorodność i integracja
 3. Definicje
  1. Dyskryminacja
  2. b. Molestowanie
  3. Molestowanie seksualne
  4. Zgoda
 4. Procedura składania skarg
  1. Wyznaczone osoby
  2. Nieformalne rozwiązanie
   1. Samopomoc
   2. Wsparcie i interwencja osoby wyznaczonej
 5. Formalne postępowanie wyjaśniające
 6. Reperkusje
 7. Pomoc ofiarom
 8. Oświadczenie w sprawie bezpiecznych przestrzeni

Cele i przeznaczenie

Plant Based Treaty (PBT) uznaje wrodzoną wartość każdego człowieka i dąży do stworzenia kultury organizacyjnej, w której każdy traktowany jest z godnością i szacunkiem. Ruch na rzecz praw zwierząt i środowiska jest ucieleśnieniem sprawiedliwości i współczucia dla wszystkich. Polityka ta jest niezbędna, aby zabezpieczyć naszą zdolność do wypełniania naszej misji i pomagania zwierzętom i planecie.

Nasza polityka przeciwdziałania molestowaniu i procedura składania skarg mają na celu ochronę ludzi przed wszelkiego rodzaju molestowaniem, w tym dyskryminacją, obraźliwym zachowaniem i molestowaniem seksualnym. Wyjaśniają one rodzaje zachowań, które mogą naruszać politykę, jak można złożyć skargę i jak skargi będą rozpatrywane. 

Plant Based Treaty wymaga, aby wszystkie wydarzenia, akcje i przestrzenie wirtualne były bezpieczne od wszelkiego rodzaju dyskryminacji i molestowania przez cały czas. Wymagamy, aby wszystkie osoby zaangażowane w Plant Based Treaty były rozważne, ostrożne, pełne szacunku i wrażliwe w swoich interakcjach z wszystkimi osobami (ludzkimi i nie-ludzkimi). Naszym celem jest stworzenie kultury współczucia i wzajemnego szacunku. Jesteśmy zatem zobowiązani do zapobiegania działaniom, które stanowią gatunkowość, klasizm, seksizm, heteroseksizm, ciseksizm, rasizm, koloryzm, antysemityzm, ableizm, ageizm, lookizm i wszelkie inne działania lub zachowania, które naruszają przepisy antydyskryminacyjne i prawa człowieka na całym świecie. 

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska, wolnego od wszelkich form dyskryminacji lub molestowania. Osoba, przeciwko której został wysunięty zarzut molestowania lub dyskryminacji, może zostać poddana dochodzeniu, a w przypadku, gdy zarzut został udowodniony, osoba ta może zostać poddana postępowaniu dyscyplinarnemu, aż do zwolnienia z pełnionej funkcji i uczestnictwa w naszym ruchu włącznie. Skargi będą traktowane poważnie i rozpatrywane bezzwłocznie. Osoby, które uważają, że doświadczyły dyskryminacji lub molestowania zachęcamy do złożenia skargi.

Różnorodność, Równość i Włączenie

Głęboko cenimy sobie różnorodność, równość i inkluzywność i witamy osoby ze wszystkich środowisk, aby stały się częścią naszej organizacji i przyczyniły się do rozwoju ruchu Plant Based Treaty. Równość dla wszystkich jest naszą misją i jako taka, dążenie do różnorodności i inkluzji jest etycznym i moralnym imperatywem dla naszej organizacji. Jako zwolennicy sprawiedliwości wobec zwierząt i klimatu, mamy obowiązek być moralnie konsekwentni i brać pod uwagę sprawiedliwość dla wszystkich. 

Polityka ta jest czymś więcej niż tylko zbiorem zasad, których należy przestrzegać. Jest to zaproszenie do otwarcia naszych serc i umysłów i przyjęcia różnic, do traktowania siebie nawzajem równo - nie hierarchicznie, do tworzenia przyjaźni poza naszymi zamkniętymi kręgami oraz do poznawania, słuchania i dzielenia się doświadczeniami innych ludzi.

Zakres

Wszystkie osoby będą traktowane w sposób wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji i molestowania. Niniejsze wytyczne odnoszą się do wszystkich w równym stopniu, niezależnie od ich pozycji lub roli w Plant Based Treaty. 

Niniejsza polityka obejmuje osoby aktywnie zaangażowane w działalność organizacji. Polityka ta ma zastosowanie w szczególności, gdy: 

 1. Ktoś, kto jest lub zamierza być zaangażowany w Plant Based Treaty spotyka się z zarzutami dyskryminacji lub molestowania ze strony kogoś innego, kto jest lub nie jest zaangażowany w Plant Based Treaty. 

Polityka ta nie ma zastosowania, gdy: 

 1. Ktoś, kto jest lub zamierza być związany z Traktatem Roślinnym, został poddany dyskryminacji lub molestowaniu przez kogoś, kto nie nie jest związany z Plant Based Treaty. W takich okolicznościach, osoby te powinny rozważyć złożenie skargi na podstawie obowiązującego prawa dotyczącego praw człowieka lub dochodzenie zadośćuczynienia na innych drogach prawnych.

Plant Based Treaty uznaje również, że molestowanie i dyskryminacja są często przejawami nierównej władzy w relacjach i traktuje tę dynamikę poważnie. Bez względu na to, jaką władzę mogą mieć lub nie mieć w ruchu, sprawy będą rozpatrywane obiektywnie.

Definicje

Dyskryminacja to odmienne traktowanie lub wrogość wobec jednostki ze względu na pewne rzeczywiste lub postrzegane cechy, takie jak rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne, religia, płeć, tożsamość lub ekspresja płciowa, orientacja lub preferencje seksualne, status społeczno-ekonomiczny, ciąża lub status rodzicielski, stan cywilny, pochodzenie narodowe, obywatelstwo, amnestia, doświadczenie zawodowe, wiek, zdolność, informacje genetyczne, rozmiar ciała, ekspresja oparta na przekonaniach lub tożsamości lub jakikolwiek inny czynnik, który jest prawnie chroniony w danym kraju lub na mocy umów międzynarodowych lub skojarzenie z osobą lub grupą posiadającą jedną lub więcej z tych rzeczywistych lub postrzeganych cech.

Molestowanie dotyczy tego, jak sprawiamy, że inni się czują. Wiele osób nie uważa zachowań takich jak flirtowanie czy komentarze o charakterze seksualnym za molestowanie seksualne, myśląc, że są one zbyt niewinne, by je tak nazywać. Ale jeśli ktoś sprawia, że inna osoba czuje się niekomfortowo lub niebezpiecznie, musi przestać. 

Molestowanie może przejawiać się w formie komentarzy lub działań, o których wiadomo lub powinno się wiedzieć, że są niepożądane. Może obejmować słowa lub działania, które są znane lub powinny być znane jako obraźliwe, zawstydzające, upokarzające, poniżające lub niepożądane ze względu na rodzaje dyskryminacji określone w niniejszej polityce. Przykłady molestowania obejmują:

 • Upokarzające, poniżające, uwłaczające, ośmieszające, poniżające, obraźliwe lub niewrażliwe uwagi, żarty, psikusy, komentarze, obelgi lub insynuacje związane z rasą, tożsamością płciową, ekspresją płciową, płcią, niepełnosprawnością, orientacją seksualną, wyznaniem, wiekiem, wyglądem fizycznym lub innymi przyczynami. 
 • Wybieranie osoby do upokarzającego lub poniżającego "dokuczania" lub żartów, ponieważ jest ona członkiem grupy. 
 • Zachowania niewerbalne, takie jak gapienie się, podchody lub nieodpowiednie gesty. 
 • Niepotrzebny lub niechciany kontakt cielesny, taki jak fizyczne blokowanie normalnego ruchu. 
 • Umieszczanie lub rozpowszechnianie materiałów pokazujących wrogość lub niechęć wobec jednostki lub grupy, takich jak obraźliwe obrazy, graffiti, plakaty, filmy, zdjęcia, komiksy, memy i rysunki, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. 
 • Obelgi na tle orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej. 
 • Gender policing. 
 • Wielokrotne błędne określenie czyjejś płci. 

Jeśli dana osoba nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu wobec dyskryminującego zachowania lub wydaje się je tolerować, nie oznacza to, że zachowanie to jest dopuszczalne. Zachowanie takie może być nadal uznane za dyskryminację w świetle niniejszej Polityki. Ta lista przykładów nie jest wyczerpująca i mogą istnieć inne zachowania, które stanowią molestowanie w rozumieniu niniejszej polityki.

Molestowanie seksualne jest niepożądanym zachowaniem o charakterze seksualnym. Molestowanie seksualne może obejmować zarówno jawne działania lub zachowania, jak i zachowania, które są bardziej subtelne. Może dotyczyć osób tej samej lub różnej płci, lub osób, które nie identyfikują się z konkretną płcią. Przykłady molestowania seksualnego obejmują, ale nie są ograniczone do:

 • Niepożądany kontakt fizyczny, taki jak klepanie, szczypanie, głaskanie, obmacywanie, masowanie, całowanie lub przytulanie. 
 • naruszanie przestrzeni osobistej innej osoby. 
 • Seksualne komentarze, opowieści, gesty i żarty, w tym przechwałki na temat sprawności seksualnej i komentarze na temat niedoboru seksualnego. 
 • Powtarzające się flirty, towarzyskie zaproszenia na randki lub intymność fizyczną bez dobrowolnego udziału drugiej osoby. 
 • Insynuowanie, proponowanie lub domaganie się jakichkolwiek korzyści seksualnych. 
 • Wysyłanie lub prezentowanie przedmiotów lub wiadomości o charakterze seksualnym. 
 • Komentowanie życia prywatnego, seksualności lub płci w sposób uwłaczający lub uprzedmiotawiający lub w sposób, który sprawia, że osoby te czują się niekomfortowo. 
 • Gwizdanie, mlaskanie, gesty sugerujące stosunek seksualny i angażowanie się w podobne zachowania niewerbalne. 
 • Zaloty seksualne do kogoś w nieodpowiednim czasie (np. na spotkaniu zespołu, czuwaniu, lub w środowisku pracy) są uważane za molestowanie seksualne, nawet jeśli te zaloty byłyby mile widziane w innym otoczeniu, ponieważ takie działania mogą zaszkodzić reputacji zawodowej danej osoby i narazić ją na dalsze molestowanie. 
 • Wykorzystywanie uległości lub odrzucenia ich seksualnych zalotów jako podstawy do tego, jak traktują innych. 
 • Stalking, zastraszanie, wymuszanie lub grożenie innej osobie w celu skłonienia jej do zaangażowania się w czynności seksualne. 
 • Przemoc fizyczna, w tym napaść na tle seksualnym. 

Traktat Roślinny uznaje, że molestowanie seksualne i związane z płcią może być przejawem relacji władzy i choć często ma miejsce, gdy jedna osoba ma władzę nad drugą, może mieć miejsce między dwiema lub więcej osobami bez względu na ich płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową i bez względu na to, czy znajdują się one w pozycji władzy czy nie. 

Najbardziej ekstremalną formą molestowania seksualnego jest napaść na tle seksualnym. Jest to poważne przestępstwo i nasza organizacja doradzi ofiarom napaści, aby skontaktowały się z policją.

Dlaczego musimy rozmawiać o zgodzie

Traktat Roślinny chciałby również, aby przestrzenie ruchu, takie jak wydarzenia i akcje protestacyjne, spotkania i konferencje były wolne od aktywności seksualnej, ponieważ inni nie wyrażają na to zgody. ponieważ inni nie wyrażają na to zgody. Nasze profesjonalne przestrzenie robocze, takie jak Slack, Zoom i oficjalne konta nie powinny być używane do proszenia o randki lub robienia sobie wstępów.

Zgoda jest procesem ciągłym i z naszego doświadczenia wynika, że znaczna większość społeczeństwa wciąż uczy się, czym naprawdę jest zgoda i jak powinna być praktykowana. czym naprawdę jest zgoda i jak powinna być praktykowana. Uważamy, że istnieje potrzeba częstych i dogłębnych szkoleń na temat zgody. prosimy, aby wszyscy organizatorzy i aktywiści obejrzeli poniższy film jako część obowiązkowego szkolenia dla naszego ruchu:

Dlaczego musimy rozmawiać o zgodzie | Szkolenie Ruch Ratowania Zwierząt

Prawo o zgodzie w przypadku napaści na tle seksualnym | Fundusz na rzecz Edukacji Prawnej i Działania Kobiet

Zgoda to dobrowolnie wyrażona, odwracalna, świadoma, entuzjastyczna i konkretna zgoda (FRIES) między uczestnikami na zaangażowanie się w aktywność seksualną. Nie możemy zakładać, że mamy pozwolenie na angażowanie się w akt seksualny, ponieważ robiliśmy to w przeszłości. pastąpiliśmy w przeszłości, zwłaszcza gdy jesteśmy wprowadzani w nowy kontekst. Zgoda na jedno działanie nie oznacza zgody na inne. Nie możemy ignorować lub nie zwracać uwagi na sygnały niewerbalne, które mogą świadczyć o tym, że ktoś nie wyraża zgody. To jest Odpowiedzialnością osoby inicjującej aktywność seksualną jest uzyskanie tej zgody. Milczenie nie powinno być traktowane jako zgoda. Osoba, która nie reaguje na próby zaangażowania się w aktywność seksualną, nawet jeśli werbalnie nie mówi "nie" lub nie opiera się physically, nie wyraża jednoznacznej zgody na aktywność seksualną.

Musimy wspólnie zadbać o to, by każdy czuł się bezpiecznie. Obejmuje to szkolenia na temat przyzwolenia dla wszystkich, a także wzmacnianie wzajemnej umiejętności mówienia "nie", lepsze radzenie sobie z przypadkami niewłaściwego traktowania w sferze seksualnej, deeskalację konfliktów i jednoczenie ruchu w procesie uczenia się dla dobra wszystkich.

A Skarżący to osoba, która twierdzi, że doświadczyła dyskryminacji lub molestowania.

A Respondent to osoba, przeciwko której został skierowany zarzut/ zarzuty o molestowanie lub dyskryminację.

Wyznaczone osoby to przedstawiciele Działu Kadr na poziomie globalnym Animal Save Movement, którzy według ASM posiadają kwalifikacje do przyjmowania i badania skarg dotyczących dyskryminacji i molestowania. Wyznaczona osoba jest zobowiązana do zachowania bezstronności i szacunku oraz do działania w sposób profesjonalny.

Kiedy tylko jest to możliwe, Plant Based Treaty zachęca osoby, które były przedmiotem lub świadkiem dyskryminacji i molestowania do natychmiastowego i wyraźnego poinformowania tej osoby, że jej zachowanie jest niepożądane i zażądania jego zaprzestania. Jednakże, nie jest to wymagane; każdy, kto doświadcza lub jest świadkiem takiego zachowania, powinien mieć możliwość zwrócenia uwagi Działu Kadr na tę kwestię lub kontynuować sprawę poprzez odpowiednie przepisy dotyczące praw człowieka lub inne środki prawne. 

Skarżący powinien zachować pisemny zapis daty, godziny, szczegółów postępowania i świadków, jeżeli tacy byli. Dział Kadr musi zachować zapis szczegółów dotyczących spotkań. Zapisy będą również przechowywane w celu odniesienia się do nich w razie potrzeby w potencjalnych sprawach prawnych prowadzonych przez zaangażowane osoby lub organizację.

Nieformalne rozwiązanie: 

Samopomoc(1)

Osoby objęte niniejszą Polityką mogą próbować rozwiązać swoje problemy poprzez bezpośrednią komunikację z osobą (osobami) angażującą się w niepożądane zachowanie. Jeżeli Skarżący czuje się z tym komfortowo, powinien jasno wyrazić swoją dezaprobatę. Może chcieć powołać się na niniejsze zasady. Jeżeli druga osoba uzna, że zaangażowała się w szkodliwe zachowanie i przeprosi za nie, wówczas sprawa może zostać rozwiązana przez zaangażowane strony. 

(1) Przez samopomoc rozumiemy wykorzystanie własnych wysiłków i zasobów w celu osiągnięcia celów bez polegania na innych wyznaczonych osobach.

Wyznaczona osoba Wsparcie i interwencja

Skarżących, którzy nie czują się komfortowo z samodzielną pomocą, zachęca się do zasięgnięcia porady i zgłoszenia tych spraw do działu kadr (e-mail [email protected]. Pomogą one skarżącemu w przeprowadzeniu następujących działań mających na celu deeskalację i rozwiązanie konfliktu.

Należy rozważyć przedyskutowanie możliwych opcji nieformalnego rozwiązania sprawy, w zależności od charakteru skargi.

Dział kadr będzie prowadził poufne akta sprawy i zapewni jak najszybsze jej rozwiązanie.

Formalne postępowania wyjaśniające

W zależności od powagi sprawy, organizacja może podjąć formalne dochodzenie w sprawie skarg dotyczących dyskryminacji i molestowania, w tym molestowania seksualnego. Dział Personalny przeprowadzi dochodzenie, które zazwyczaj obejmuje rozmowy ze Skarżącym, Pozwanym oraz świadkami wskazanymi przez każdego z nich. 

ASM przyznaje, że często trudno jest mówić o takich sprawach.

Do zgłoszenia wymagane jest, aby osoba składająca skargę podała następujące informacje: 

 1. Powinni oni sporządzić kopię naszego Formularz skargiwypełnić go, wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] i poprosić o spotkanie. Składający skargę powinien załączyć wszelkie dowody, które są istotne dla skargi.
 2. Podczas pierwszego spotkania z Działem Kadr skarżący powinien wyjaśnić sytuację tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Jeśli posiada jakiekolwiek twarde dowody (np. e-maile, zrzuty ekranu, wiadomości głosowe), powinien mieć je pod ręką i przedstawić podczas spotkania. 
 3. Jeśli są osoby, które mogłyby udzielić istotnych informacji (np. świadkowie lub ofiary tej samej osoby), prosimy o podanie ich nazwisk, a jeśli to możliwe, także danych kontaktowych. 
 4. Jeśli są osoby, które umożliwiły, przeoczyły lub poparły obraźliwe zachowanie, o którym informuje skarżący, powinny one podać nam ich nazwiska i, jeśli to możliwe, dane kontaktowe. 
 5. Roszczenia dotyczące dyskryminacji i molestowania będą traktowane jako poufne w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Może zaistnieć konieczność przekazania niektórych informacji osobie, która otrzymała zgłoszenie, w trakcie dochodzenia lub śledztwa. Wyznaczona osoba nadzorująca sprawę dołoży wszelkich starań, aby uszanować prośbę o zachowanie anonimowości, pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu danej osoby lub innych osób, zgodności z prawem lub integralności organizacji. 

Odpowiedzialność za zapobieganie dyskryminacji i molestowaniu spoczywa na wszystkich. Plant Based Treaty zachęca osoby objęte niniejszą Polityką do dołożenia wszelkich starań w celu utrzymania bezpiecznego i pełnego szacunku środowiska pracy poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki oraz przepisów prawa dotyczących dyskryminacji i molestowania.

Repurkusje

W trakcie dochodzenia, Plant Based Treaty może wprowadzić środki tymczasowe, w tym wydawanie tymczasowych zawieszeń w oczekiwaniu na wynik dochodzenia.

Konsekwencje obraźliwego zachowania zależą od intencji i powagi sprawy. Na przykład nieumyślne obrażenie kogoś może skutkować ostrzeżeniem i obowiązkowym szkoleniem. Z drugiej strony, świadome pomijanie uczuć innej osoby i wielokrotne komentowanie jej orientacji seksualnej, religii, wyglądu itp. może prowadzić do zwolnienia z Plant Based Treaty i Animal Save Movement. Czasami ludzie, którzy nękają innych nie zdają sobie sprawy, że ich zachowanie jest złe. Rozumiemy, że jest to możliwe, ale to nie czyni sprawcy mniej odpowiedzialnym za swoje czyny. 

Osoby, którym zostanie udowodnione naruszenie niniejszej Polityki, spotkają się z następującymi konsekwencjami: 

 • ostrzeżenie 
 • tymczasowe zawieszenie 
 • szkolenia obowiązkowe
 • wniosek o prywatne lub publiczne przeprosiny 
 • przystąpienie do kręgu sprawiedliwości naprawczej 
 • unieważnienie stypendium (jeśli dotyczy) 
 • zakaz wstępu do wszystkich miejsc i wydarzeń związanych z Traktatem Roślinnym i Ruchem Ratowania Zwierząt na czas nieokreślony 
 • inne rozwiązanie(a), które przedstawiciele działu kadr uznają za odpowiednie. 

Rozmyślnie fałszywe oskarżenia są równie poważne i również będą skutkowały reperkusjami. Jednakże, nieudowodniony zarzut nie oznacza, że dane zachowanie nie miało miejsca lub że był to celowo fałszywy zarzut - może to po prostu oznaczać, że nie było wystarczających dowodów.

Pomoc ofiarom

Poza dochodzeniem roszczeń i prowadzeniem spraw, wspieramy ofiary dyskryminacji i molestowania. Jeśli doświadczasz traumy, stresu lub innych objawów z powodu molestowania, rozważ: 

 • Wziąć trochę wolnego, aby odzyskać zdrowie psychiczne. 
 • Zwrócenie się o wsparcie do działu zasobów ludzkich Animal Save Movement. Są tam szkolenia na temat zgody, obwiniania ofiar, traumy i wsparcia aktywistów.
 • Zapoznaj się z listą pomocnych zasobów, w tym infolinii, stron internetowych, książek i szkoleń.

Oświadczenie w sprawie bezpiecznych przestrzeni

Prosimy organizatorów o zapoznanie się z oświadczeniem Plant Based Treaty's Oświadczenie o Bezpiecznych Przestrzeniach na głos na początku wydarzenia, aby pomóc w tworzeniu kultury wzajemnego szacunku i zapobiec przypadkom dyskryminacji i molestowania.

"Ruch na rzecz praw zwierząt i ochrony środowiska jest ucieleśnieniem sprawiedliwości i współczucia dla wszystkich. Nasz ruch uznaje wrodzoną wartość każdego człowieka i dąży do stworzenia kultury organizacyjnej, w której każdy jest traktowany z godnością i szacunkiem. Wydarzenia Plant Based Treaty są bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, wolną od strachu, zastraszania, osądzania i molestowania jakiegokolwiek rodzaju. Nie tolerujemy zachowań opresyjnych i dyskryminacyjnych ze względu na gatunek, płeć, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, status społeczno-ekonomiczny lub inne arbitralne cechy."

Traktujemy siebie nawzajem z życzliwością i wzajemnym szacunkiem przez cały czas. Dążymy do stworzenia przyjaznego środowiska, które jest reprezentatywne, różnorodne i integrujące. Działajmy razem, doceniając nasze różnice i doceniając wkład każdego z nas. Zobowiązujemy się do wspólnego zapewnienia, że nasze wydarzenia i zachowania są zawsze pełne współczucia i pozbawione przemocy. Razem możemy stworzyć bezpieczną przestrzeń. Jest to niezbędne, aby realizować naszą misję ratowania zwierząt i planety."

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja 11 stycznia 2022 r.