Artykuły naukowe

Ziemia poza sześcioma z dziewięciu granic planetarnych

Autorzy: Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S.E., Donges, J.F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., von Bloh, W. i Feulner, G., 2023. Ziemia poza sześcioma z dziewięciu granic planetarnych. Science Advances, 9(37), p.eadh2458.
Opublikowano: Wrzesień 2023 r.

Streszczenie:
Ta aktualizacja ram granic planetarnych wykazała, że sześć z dziewięciu granic zostało przekroczonych, co sugeruje, że Ziemia znajduje się obecnie daleko poza bezpieczną przestrzenią operacyjną dla ludzkości. Zakwaszenie oceanów jest bliskie przekroczenia, podczas gdy obciążenie aerozolem regionalnie przekracza granicę. Poziom ozonu w stratosferze nieznacznie się poprawił. Poziom transgresji wzrósł dla wszystkich granic wcześniej zidentyfikowanych jako przekroczone. Ponieważ produkcja pierwotna napędza funkcje biosfery systemu ziemskiego, zawłaszczenie produkcji pierwotnej netto przez człowieka jest proponowane jako zmienna kontrolna dla funkcjonalnej integralności biosfery. Ta granica również została przekroczona. Modelowanie systemu ziemskiego na różnych poziomach przekroczenia granic zmian klimatu i systemu lądowego ilustruje, że te antropogeniczne wpływy na system ziemski muszą być rozpatrywane w kontekście systemowym.

Weganie, wegetarianie, osoby jedzące ryby i mięso w Wielkiej Brytanii wykazują rozbieżny wpływ na środowisko naturalne

Autorzy: Peter Scarborough, Michael Clark, Linda Cobiac, Keren Papier, Anika Knuppel, John Lynch, Richard Harrington, Tim Key & Marco Springmann
Opublikowano: Lipiec 2023 r.

Streszczenie:
Modelowane scenariusze żywieniowe często nie odzwierciedlają rzeczywistej praktyki żywieniowej i nie uwzględniają różnic w obciążeniu środowiska żywnością ze względu na metody pozyskiwania i produkcji. Tutaj łączymy dane żywieniowe z próby 55 504 wegan, wegetarian, osób jedzących ryby i mięso z danymi na poziomie żywności dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych, użytkowania gruntów, zużycia wody, ryzyka eutrofizacji i potencjalnej utraty różnorodności biologicznej z przeglądu 570 ocen cyklu życia obejmujących ponad 38 000 gospodarstw w 119 krajach. Nasze wyniki obejmują zróżnicowanie w produkcji i pozyskiwaniu żywności, które zaobserwowano w przeglądzie ocen cyklu życia. Wszystkie wskaźniki środowiskowe wykazały pozytywny związek z ilością spożywanej żywności pochodzenia zwierzęcego. Wpływ diety wegan wynosił 25,1% (95% przedział niepewności, 15,1-37,0%) osób spożywających dużo mięsa (≥100 g mięsa dziennie) w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, 25,1% (7,1-44,5%) w odniesieniu do użytkowania gruntów, 46,4% (21,0-81,0%) w odniesieniu do zużycia wody, 27,0% (19,4-40,4%) w odniesieniu do eutrofizacji i 34,3% (12,0-65,3%) w odniesieniu do różnorodności biologicznej. W przypadku większości wskaźników stwierdzono co najmniej 30% różnice między osobami o niskim i wysokim spożyciu mięsa. Pomimo znacznych różnic wynikających z miejsca i sposobu produkcji żywności, związek między wpływem na środowisko a konsumpcją żywności pochodzenia zwierzęcego jest wyraźny i powinien skłonić do ograniczenia tego ostatniego.

Oszacowanie wpływu na środowisko 57 000 produktów spożywczych

Autorzy: Michael Clark, Marco Springmann, Mike Rayner i Richard A. Harrington
Opublikowano: 2022 r.

Abstrakt:
Zrozumienie i komunikowanie wpływu produktów spożywczych na środowisko jest kluczem do umożliwienia przejścia na zrównoważone środowiskowo systemy żywnościowe [El Bilali i Allahyari, Inf. Process. Agric. 5, 456-464 (2018)]. Podczas gdy poprzednie analizy porównywały wpływ towarów spożywczych, takich jak owoce, pszenica i wołowina [Poore i Nemecek, Science 360, 987-992 (2018)], większość produktów spożywczych zawiera wiele składników. Ponieważ jednak ilość każdego składnika w produkcie jest często znana tylko przez producenta, trudno było ocenić ich wpływ na środowisko. Tutaj opracowujemy podejście, które pozwala przezwyciężyć to ograniczenie. Wykorzystuje ona wcześniejszą wiedzę z list składników, aby wywnioskować skład każdego składnika, a następnie łączy to z bazami danych środowiskowych [Poore i Nemecek Science 360, 987-992 (2018); Gephart et al., Nature 597, 360-365 (2021)], aby wyprowadzić szacunki dotyczące wpływu produktu spożywczego na środowisko w ramach czterech wskaźników: emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania gruntów, stresu wodnego i potencjału eutrofizacji. Zastosowanie tego podejścia do 57 000 produktów w Wielkiej Brytanii i Irlandii pokazuje, że rodzaje żywności mają niski (np. napoje słodzone, owoce, pieczywo), średni (np. wiele deserów, ciastek), aż po wysoki wpływ na środowisko (np. mięso, ryby, sery). Włączenie NutriScore ujawnia, że produkty o większej wartości odżywczej są często bardziej zrównoważone środowiskowo, ale istnieją wyjątki od tej tendencji, a żywność, którą konsumenci mogą postrzegać jako substytucyjną, może mieć znacząco różne wpływy. Analizy wrażliwości wskazują, że podejście to jest odporne na niepewność co do składu składników, a w większości przypadków co do ich pozyskiwania. Podejście to stanowi krok w kierunku umożliwienia konsumentom, sprzedawcom detalicznym i decydentom podejmowania świadomych decyzji dotyczących wpływu produktów spożywczych na środowisko.

Globalna emisja gazów cieplarnianych z żywności pochodzenia zwierzęcego jest dwa razy większa niż z żywności pochodzenia roślinnego

Autorzy.rki: Xiaoming Xu, Prateek Sharma, Shijie Shu, Tzu-Shun Lin, Philippe Ciais, Francesco N. Tubiello, Pete Smith, Nelson Campbell & Atul K. Jain
Opublikowany: 2021

Streszczenie:
Rolnictwo i użytkowanie gruntów są głównymi źródłami emisji gazów cieplarnianych (GHG), ale poprzednie szacunki były albo wysoce zagregowane, albo dostarczały szczegółów przestrzennych dla podsektorów uzyskanych za pomocą różnych metodologii. Stosując metodę integracji modelu z danymi, która zapewnia pełną spójność między podsektorami, przedstawiamy przestrzennie jednoznaczne szacunki emisji GHG opartych na produkcji i konsumpcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na całym świecie około 2010 roku. Stwierdzono, że globalne emisje GHG z produkcji żywności wyniosły 17 318 ± 1 675 TgCO2eq yr−1z czego 57 % przypada na produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego (w tym paszy dla zwierząt gospodarskich), 29 % na żywność pochodzenia roślinnego, a 14 % na inne zastosowania. Zarządzanie gruntami rolnymi i zmiana użytkowania gruntów stanowiły znaczną część całkowitych emisji (odpowiednio 38 % i 29 %), podczas gdy ryż i wołowina były towarami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego o największym udziale (odpowiednio 12 % i 25 %), a Azja Południowa i Południowo-Wschodnia oraz Ameryka Południowa były największymi emitentami GHG związanych z produkcją.

Zmniejszanie wpływu żywności na środowisko przez producentów i konsumentów i konsumentki

Autorzy: J. Poore i T. Nemecek
Published: 2018

Streszczenie:
Wpływ żywności na środowisko jest tworzony przez miliony różnych producentów i dostawców. Aby zidentyfikować rozwiązania, które są skuteczne w warunkach tej heterogeniczności, skonsolidowaliśmy dane obejmujące pięć wskaźników środowiskowych, 38 700 gospodarstw rolnych oraz 1600 przetwórców, rodzajów opakowań i sprzedawców detalicznych. Oddziaływanie może różnić się 50-krotnie pomiędzy producentami tego samego produktu, co stwarza znaczne możliwości łagodzenia skutków. Łagodzenie skutków jest jednak skomplikowane ze względu na kompromisy, wiele sposobów osiągania przez producentów niskiego poziomu oddziaływania oraz interakcje w całym łańcuchu dostaw. Producenci mają ograniczenia co do tego, jak dalece mogą ograniczyć oddziaływania. Co najbardziej uderzające, wpływ produktów zwierzęcych o najniższym wpływie na środowisko zazwyczaj przekracza wpływ substytutów roślinnych, dostarczając nowych dowodów na znaczenie zmiany diety. Łącznie, nasze ustalenia przemawiają za podejściem, w którym producenci monitorują swój wpływ, elastycznie realizują cele środowiskowe poprzez wybór spośród wielu praktyk i informują konsumentów i konsumentki o swoim wpływie.