Traktat o roślinach

Negocjacje w sprawie Traktatu Roślinnego, towarzyszącego Porozumieniu Paryskiemu UNFCCC, postawiłyby systemy żywnościowe na czele walki z kryzysem klimatycznym. Wzorowany na popularnym Traktacie o Paliwach Kopalnych, Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji krytycznych ekosystemów spowodowanej hodowlą zwierząt i promowanie przejścia na zdrowszą, zrównoważoną dietę roślinną.

 

Traktat

Zwolennicy Traktatu Roślinnego poparli wezwanie do negocjacji globalnego Traktatu Roślinnego, w tym trzy podstawowe zasady i 39 propozycji, jak opisano poniżej:

 Żądanie 1 | Zrzeczenie się

Powstrzymanie narastania problemu
Zakaz zmiany sposobu użytkowania gruntów, w tym wylesiania, na potrzeby hodowli zwierząt

  • Zakaz budowy nowych farm zwierzęcych
  • Zakaz budowy nowych rzeźni
  • Zakaz powiększania lub intensyfikacji istniejących gospodarstw rolnych
  • Zakaz przekształcania rolnictwa opartego na roślinach w rolnictwo zwierzęce
  • Zakaz przekształcania jakichkolwiek gruntów dla celów produkcji paszy dla zwierząt
  • Zakaz wycinania lasów i innych ekosystemów w celu wypasu zwierząt, hodowli zwierząt lub chowu zwierząt jakiegokolwiek rodzaju
  • Zakaz powstawania nowych gospodarstw rybnych lub rozbudowy istniejących gospodarstw 
  • Ochrona ludów tubylczych; ich ziemi, praw i wiedzy
  • Zakaz transportu żywych zwierząt
  • Zakaz powstawania nowych wielkoskalowych statków do połowów przemysłowych

Zapotrzebowanie 2 | Przekierowanie

Wyeliminowanie sił napędowych stojących za problemem
Promocja żywności pochodzenia roślinnego i aktywne przejście od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach do systemów opartych na roślinach

 • Ogłoś stan zagrożenia klimatycznego - dołącz do ponad 1900 samorządów lokalnych w 34 różnych krajach, które już to zrobiły
 • Rozwiązanie problemu metanu: Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, wzrostowi temperatury o 0,3°C można zapobiec do 2045 r., jeśli emisje metanu zostaną zmniejszone o 45% w tej dekadzie. Jako główne źródło emisji metanu powodowanych przez człowieka, odejście od hodowli zwierząt na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego opartego na roślinach pomogłoby nam osiągnąć te cele tak szybko, jak to możliwe
 • Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być traktowane priorytetowo przez wszystkie narody, z naciskiem na położenie kresu ubóstwu i głodowi oraz zapewnienie dostępu do pożywnej, pełnowartościowej żywności dla wszystkich.
 • Uznanie i wspieranie kluczowej roli drobnych rolników w wyżywieniu planety; wspieranie ich w utrzymaniu (lub przywróceniu) autonomii w odniesieniu do ich ziemi, wody, nasion i innych zasobów
 • Obliczanie emisji gazów cieplarnianych na podstawie konsumpcji i nadanie priorytetu przejściu na żywność pochodzenia roślinnego w planach działań klimatycznych
 • Aktualizacja rządowych wytycznych dotyczących żywności i diety w celu promowania żywności pełnowartościowej, opartej na produktach roślinnych
 • Zaprojektowanie publicznych kampanii informacyjnych w celu podniesienia świadomości na temat klimatu oraz korzyści dla środowiska i zdrowia płynących z żywności roślinnej, odżywiania i gotowania.
 • Dążenie do zmniejszenia spożycia żywności pochodzenia zwierzęcego przez społeczeństwo poprzez edukację w szkołach
 • Przejście na roślinne plany żywieniowe w szkołach, szpitalach, domach opieki, więzieniach i instytucjach publicznych
 • Wprowadzenie obowiązku uczciwego etykietowania produktów spożywczych, w tym oznaczania zawartości dwutlenku węgla i etykiety ostrzegające przed rakiem na wszystkich przetworzonych mięsach, które zostały uznane za rakotwórcze przez Światową Organizację Zdrowia
 • Wprowadzenie podatku od mięsa (w tym ryb) i metanu, z którego wpływy będą finansować rekultywację terenów zniszczonych przez hodowlę zwierząt.
 • Subsydiowanie owoców i warzyw, aby dieta oparta na pełnowartościowych produktach roślinnych stała się bardziej dostępna i aby położyć kres pustyniom żywieniowych (food deserts), które dotykają społeczności o niskich dochodach.
 • Przekierowanie dotacji publicznych dla rolnictwa zwierzęcego, ubojni i rybołówstwa przemysłowego do przyjaznej środowisku produkcji żywności pochodzenia roślinnego
 • Zakończenie subsydiowanej reklamy przemysłu mięsnego, mleczarskiego i jajczarskiego
 • Tworzenie zielonych obligacji w celu finansowania przejścia na gospodarkę opartą na roślinach
 • Zapewnienie wsparcia finansowego i szkoleń dla rolników(czke), hodowców(czyń) i rybaków w celu odejścia od produkcji zwierzęcej na rzecz zróżnicowanych (najlepiej organicznych, agroekologicznych) systemów roślinnych.
    Zapotrzebowanie 3 | Przywrócenie

  Aktywne leczenie problemu przy jednoczesnym budowaniu odporności i łagodzeniu zmian klimatu
  Przywrócenie kluczowych ekosystemów i ponowne zalesienie ziemi

  • Projekty zalesiania, które mają być realizowane w odpowiednich ekosystemach z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew w celu przywrócenia siedlisk do poprzedniego, podobnego stanu.
  • Ponowne zalesianie i odbudowa oceanów są traktowane priorytetowo poprzez wyznaczenie dodatkowych obszarów oceanów jako morskich obszarów chronionych, na których nie prowadzi się połowów (znanych jako wysoce chronione obszary morskie - HPMA).
  • Wszystkie istniejące morskie obszary chronione powinny zostać uznane za strefy ścisłego zakazu połowów i przekształcone w HPMA.
  • Aktywne programy mające na celu replantację krytycznych pochłaniaczy dwutlenku węgla w oceanach, takich jak skupiska trawy morskiej
  • Odtworzenie kluczowych zdegradowanych ekosystemów, które są niezbędne dla cykli sekwestracji dwutlenku węgla: lasy namorzynowe, torfowiska, lasy, niektóre rodzaje użytków zielonych
  • Przesunięcie punktu ciężkości na oparte na przyrodzie rozwiązania w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich
  • Dotacje udostępniane rolnikom(czkom) i właścicielom(lkom) gruntów, którzy praktykują dobre gospodarowanie gruntami i aktywnie przywracają grunty i związane z nimi funkcje ekosystemu (takie jak sekwestracja dwutlenku węgla, różnorodność biologiczna, ochrona przeciwpowodziowa, ogólna odporność na zmiany klimatu)
  • Dotacje na projekty związane z rewildingiem i ponownym zalesianiem
  • Dotacje motywacyjne/dotacje dla rolników w celu przejścia z rolnictwa zwierzęcego na zróżnicowaną produkcję roślinną
  • Miasta/Samorządy: zwiększenie liczby drzew i dzikich kwiatów, zwiększenie liczby zielonych projektów wspólnotowych, korytarzy dla dzikiej przyrody, zielonych dachów, lokalnych systemów upraw, praca na rzecz zwiększenia różnorodności biologicznej
  • Wzmocnienie sprawiedliwości żywieniowej poprzez zapewnienie dostępu do zdrowej żywności dla wszystkich, a zwłaszcza dla społeczności zagrożonych wykluczeniem,  o niskich dochodach.
  • Ponowne wykorzystanie dostępnych terenów uwolnionych od wypasu zwierząt i produkcji pasz dla zwierząt na: ponowną dziką przyrodę, ponowne zalesianie (w stosownych przypadkach), zwrot ziemi ludności rdzennej, rezerwaty przyrody, strefy turystyczne, uprawy wspólnotowe, ogródki działkowe (w stosownych przypadkach), agroekologiczne uprawy żywności (tam, gdzie to możliwe)
  • Przekazanie części własności gruntów w ręce społeczności lokalnej, tak aby grunty te mogły być ponownie wykorzystane do zalesiania, tworzenia terenów zielonych, ogrodów żywnościowych i ogródków działkowych.

  Tłumaczenia traktatu o roślinach:

  Nie znajdujesz tutaj swojego języka? Skontaktuj się z nami, aby pomóc w tłumaczeniu.

  INDYWIDUALNI WSPIERAJĄCY

  ORGANIZACJE POPIERAJĄCE

   PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNESY WSPIERAJĄCE TRAKTAT

  ZWOLENNICY MIASTA

  Możemy stworzyć lepszy świat. Rośnijmy 

  PODPISZCIE TRAKTAT ROŚLINNY

  Popieraj jako osoba fizyczna


  Popieraj  jako osoba fizyczna

  Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

  Poprzyj jako ORGANIZACJA


  Poprzeć jako organizacja

  *Proszę poczekać 7 dni, aby nazwa Państwa organizacji pojawiła się w naszym katalogu współpracowników
  Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie

  Zatwierdzić jako firma


  Zatwierdzić jako firma

  Proszę odczekać do 7 dni, aby nazwa Państwa firmy pojawiła się w naszym katalogu współpracowników.
  Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie

  Zatwierdzić jako miasto


  Zatwierdzić jako miasto

  Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

  'Dieta wegańska jest prawdopodobnie pojedynczym największym sposobem na zmniejszenie swojego wpływu na planetę Ziemię, nie tylko gazów cieplarnianych, ale globalnego zakwaszenia, eutrofizacji, wykorzystania ziemi i wody.'
  - Joseph Poore, Uniwersytet Oksfordzki

  'Dieta wegańska to prawdopodobnie pojedynczy największy sposób na zmniejszenie swojego wpływu na planetę Ziemię'.
  - Joseph Poore, Uniwersytet Oksfordzki