Traktat Roślinny

Jako uzupełnienie UNFCCC/Paris Agreement, inicjatywaTraktatu Roślinnego jest oddolną kampanią mającą na celu umieszczenie systemów żywnościowych na czele walki z kryzysem klimatycznym. Wzorując się na popularnym Traktacie o Paliwach Kopalnych, Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce i promowanie przejścia na zdrowsze, zrównoważone diety roślinne. Wzywamy środowisko naukowe, osoby prywatne, grupy, firmy, władze samorządowe do poparcia tego wezwania do działania i wywarcia presji na rządy krajowe, aby wynegocjowały międzynarodowy Traktat Roślinny.

 

Traktat

Żądanie 1 | Zrzeczenie się: Zatrzymanie narastania problemu
Zakaz zmiany przeznaczenia gruntów, w tym wylesiania, na cele hodowli zwierząt

  • Zakaz budowy nowych farm zwierzęcych
  • Zakaz budowy nowych rzeźni
  • Zakaz powiększania lub intensyfikacji istniejących gospodarstw rolnych
  • Zakaz przekształcania rolnictwa opartego na roślinach w rolnictwo zwierzęce
  • Zakaz przekształcania jakichkolwiek gruntów dla celów produkcji paszy dla zwierząt
  • Zakaz wycinania lasów i innych ekosystemów w celu wypasu zwierząt, hodowli zwierząt lub chowu zwierząt jakiegokolwiek rodzaju
  • Zakaz powstawania nowych gospodarstw rybnych lub rozbudowy istniejących gospodarstw 
  • Ochrona ludności tubylczej; ich ziemi, praw i wiedzy
  • Zakaz transportu żywych zwierząt
  • Zakaz powstawania nowych wielkoskalowych statków do połowów przemysłowych

 

Żądanie 2 | Przekierowanie: Wyeliminowanie sił napędowych, odpowiedzialnych za problem
Promocja żywności pochodzenia roślinnego i aktywne przejście od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach do systemów opartych na roślinach

 • Ogłoś stan zagrożenia klimatycznego - dołącz do ponad 1900 samorządów lokalnych w 34 różnych krajach, które już to zrobiły
 • Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być traktowane priorytetowo przez wszystkie narody, z naciskiem na położenie kresu ubóstwu i głodowi oraz zapewnienie dostępu do pożywnej, pełnowartościowej żywności dla wszystkich.
 • Uznanie i wspieranie kluczowej roli drobnych rolników w wyżywieniu planety; wspieranie ich w utrzymaniu (lub przywróceniu) autonomii w odniesieniu do ich ziemi, wody, nasion i innych zasobów
 • Nadanie priorytetu przejściu na żywność pochodzenia roślinnego w planach działań na rzecz klimatu
 • Aktualizacja rządowych wytycznych dotyczących żywności i diety w celu promowania żywności pełnowartościowej, opartej na produktach roślinnych
 • Zaprojektowanie publicznych kampanii informacyjnych w celu podniesienia świadomości na temat klimatu oraz korzyści dla środowiska i zdrowia płynących z żywności roślinnej, odżywiania i gotowania.
 • Dążenie do zmniejszenia spożycia żywności pochodzenia zwierzęcego przez społeczeństwo poprzez edukację w szkołach
 • Przejście na roślinne plany żywieniowe w szkołach, szpitalach, domach opieki, więzieniach i instytucjach publicznych
 • Nakazać uczciwe etykietowanie produktów spożywczych, w tym etykiet ostrzegających przed chorobami nowotworowymi na wszystkich przetworzonych produktach mięsnych, które zostały uznane za rakotwórcze przez Światową Organizację Zdrowia
 • Wprowadzenie podatku od mięsa (w tym ryb), z którego wpływy finansowałyby rekultywację terenów zniszczonych przez rolnictwo zwierzęce
 • Subsydiowanie owoców i warzyw, aby dieta oparta na pełnowartościowych produktach roślinnych stała się bardziej dostępna i aby położyć kres pustyniom żywieniowych (food deserts), które dotykają społeczności o niskich dochodach.
 • Przekierowanie dotacji publicznych dla rolnictwa zwierzęcego, ubojni i rybołówstwa przemysłowego do przyjaznej środowisku produkcji żywności pochodzenia roślinnego
 • Zakończenie subsydiowanej reklamy przemysłu mięsnego, mleczarskiego i jajczarskiego
 • Tworzenie zielonych obligacji w celu finansowania przejścia na gospodarkę opartą na roślinach
 • Zapewnienie wsparcia finansowego i szkoleń dla rolników(czke), hodowców(czyń) i rybaków w celu odejścia od produkcji zwierzęcej na rzecz zróżnicowanych (najlepiej organicznych, agroekologicznych) systemów roślinnych.


Zadanie 3 | Przywrócenie: Aktywne rozwiązywanie problemów przy jednoczesnym budowaniu odporności i łagodzeniu zmian klimatycznych
Odbudowa kluczowych ekosystemów i ponowne zalesianie ziemi

 • Projekty zalesiania, które mają być realizowane w odpowiednich ekosystemach z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew w celu przywrócenia siedlisk do poprzedniego, podobnego stanu.
 • Ponowne zalesianie i odbudowa oceanów są traktowane priorytetowo poprzez wyznaczenie dodatkowych obszarów oceanów jako morskich obszarów chronionych, na których nie prowadzi się połowów (znanych jako wysoce chronione obszary morskie - HPMA).
 • Wszystkie istniejące morskie obszary chronione powinny zostać uznane za strefy ścisłego zakazu połowów i przekształcone w HPMA.
 • Aktywne programy mające na celu replantację krytycznych pochłaniaczy dwutlenku węgla w oceanach, takich jak skupiska trawy morskiej
 • Odtworzenie kluczowych zdegradowanych ekosystemów, które są niezbędne dla cykli sekwestracji dwutlenku węgla: lasy namorzynowe, torfowiska, lasy, niektóre rodzaje użytków zielonych
 • Przesunięcie punktu ciężkości na oparte na przyrodzie rozwiązania w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich
 • Dotacje udostępniane rolnikom(czkom) i właścicielom(lkom) gruntów, którzy praktykują dobre gospodarowanie gruntami i aktywnie przywracają grunty i związane z nimi funkcje ekosystemu (takie jak sekwestracja dwutlenku węgla, różnorodność biologiczna, ochrona przeciwpowodziowa, ogólna odporność na zmiany klimatu)
 • Dotacje na projekty związane z rewildingiem i ponownym zalesianiem
 • Dotacje motywacyjne/dotacje dla rolników w celu przejścia z rolnictwa zwierzęcego na zróżnicowaną produkcję roślinną
 • Miasta/Samorządy: zwiększenie liczby drzew i dzikich kwiatów, zwiększenie liczby zielonych projektów wspólnotowych, korytarzy dla dzikiej przyrody, zielonych dachów, lokalnych systemów upraw, praca na rzecz zwiększenia różnorodności biologicznej
 • Wzmocnienie sprawiedliwości żywieniowej poprzez zapewnienie dostępu do zdrowej żywności dla wszystkich, a zwłaszcza dla społeczności zagrożonych wykluczeniem,  o niskich dochodach.
 • Przeznaczenie dostępnych terenów uwolnionych od wypasu zwierząt na: rewilding, ponowne zalesianie (w stosownych przypadkach), rezerwaty przyrody, strefy wędrówek, uprawy wspólnotowe, ogródki działkowe (w stosownych przypadkach), agroekologiczne uprawy żywności (w miarę możliwości)
 • Przekazanie części własności gruntów w ręce społeczności lokalnej, tak aby grunty te mogły być ponownie wykorzystane do zalesiania, tworzenia terenów zielonych, ogrodów żywnościowych i ogródków działkowych.

Wsparli i wsparły Traktat Roślinny

Tłumaczenia traktatu o roślinach:

Nie znajdujesz tutaj swojego języka? Skontaktuj się z nami, aby pomóc w tłumaczeniu.

INDYWIDUALNI WSPIERAJĄCY

ORGANIZACJE POPIERAJĄCE

 PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNESY WSPIERAJĄCE TRAKTAT

SAMORZĄDY I PAŃSTWA POPIERAJĄCE TRAKTAT

Możemy stworzyć lepszy świat. Rośnijmy 

Poprzyj Traktat Roślinny

Popieraj jako osoba fizyczna


Popieraj  jako osoba fizyczna

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Poprzyj jako ORGANIZACJA


Poprzeć jako organizacja

*Proszę poczekać 7 dni, aby nazwa Państwa organizacji pojawiła się w naszym katalogu współpracowników
Kliknij lub przeciągnij pliki do tego obszaru, aby je przesłać. Możesz przesłać do 5 plików.
Proszę przesłać swoje logo, jeśli chcesz, aby znalazło się na naszej stronie internetowej i w materiałach dotyczących kampanii.
Prosimy o podanie cytatu, jeśli chcą Państwo zostać uwzględnieni w informacjach dla mediów i materiałach kampanii.
Kliknij lub przeciągnij pliki do tego obszaru, aby je przesłać. Możesz przesłać do 5 plików.
Prosimy o przesłanie zdjęcia swojego lub zespołu, jeśli chcesz, abyśmy udostępnili Twoje poparcie w naszych kanałach mediów społecznościowych.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie

Zatwierdzić jako firma


Zatwierdzić jako firma

Proszę odczekać do 7 dni, aby nazwa Państwa firmy pojawiła się w naszym katalogu współpracowników.
Kliknij lub przeciągnij pliki do tego obszaru, aby je przesłać. Możesz przesłać do 5 plików.
Proszę przesłać swoje logo, jeśli chcesz, aby znalazło się na naszej stronie internetowej i w materiałach dotyczących kampanii.
Proszę podać wycenę, jeśli chcesz być uwzględniony w informacjach w mediach społecznościowych i materiałach kampanii.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie

Zatwierdzić jako miasto


Zatwierdzić jako miasto

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

'Dieta wegańska jest prawdopodobnie najbardziej efektywnym sposobem na zmniejszenie własnego wpływu na planetę Ziemię, nie tylko gazów cieplarnianych, ale globalnego zakwaszenia, eutrofizacji, użytkowania ziemi i zużycia wody'.
- Joseph Poore, Uniwersytet Oksfordzki

'Dieta wegańska to prawdopodobnie nabardziej efektywny sposób na zmniejszenie swojego wpływu na planetę Ziemię'.
- Joseph Poore, Uniwersytet Oksfordzki