Wybierz stronę

 

 

Traktat o roślinach

Jesteśmy oddolną inicjatywą tworzącą oddolną presję na negocjacje globalnego Traktatu Roślinnego jako dodatku do Porozumienia Paryskiego UNFCCC. Wzorowany na traktacie w sprawie paliw kopalnych, traktat roślinny ma na celu umieszczenie systemów żywnościowych na czele walki z kryzysem klimatycznym, aby powstrzymać powszechną degradację krytycznych ekosystemów spowodowaną przez rolnictwo zwierzęce i promować przejście na zdrowszą, zrównoważoną dietę roślinną.

 

Traktat

Osoby, grupy, firmy i miasta, które popierają Traktat Roślinny, wyrażają swoje poparcie dla rządów krajowych, aby zebrały się w celu wynegocjowania globalnego Traktatu Roślinnego, w tym trzech podstawowych zasad i 40 propozycji, jak opisano poniżej.

 Żądanie 1 | Zrzeczenie się

Powstrzymanie narastania problemu
Zakaz zmiany sposobu użytkowania gruntów, w tym wylesiania, na potrzeby hodowli zwierząt

  • Zakaz budowy nowych farm zwierzęcych
  • Zakaz budowy nowych rzeźni
  • Zakaz powiększania lub intensyfikacji istniejących gospodarstw rolnych
  • Zakaz przekształcania rolnictwa opartego na roślinach w rolnictwo zwierzęce
  • Zakaz przekształcania jakichkolwiek gruntów dla celów produkcji paszy dla zwierząt
  • Zakaz wycinania lasów i innych ekosystemów w celu wypasu zwierząt, hodowli zwierząt lub chowu zwierząt jakiegokolwiek rodzaju
  • Zakaz powstawania nowych gospodarstw rybnych lub rozbudowy istniejących gospodarstw 
  • Ochrona ludów tubylczych; ich ziemi, praw i wiedzy
  • Zakaz transportu żywych zwierząt
  • Zakaz powstawania nowych wielkoskalowych statków do połowów przemysłowych

Zapotrzebowanie 2 | Przekierowanie

Wyeliminowanie sił napędowych stojących za problemem
Promocja żywności pochodzenia roślinnego i aktywne przejście od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach do systemów opartych na roślinach

 • Ogłoś stan zagrożenia klimatycznego - dołącz do ponad 1900 samorządów lokalnych w 34 różnych krajach, które już to zrobiły
 • Rozwiązanie problemu metanu: Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, wzrostowi temperatury o 0,3°C można zapobiec do 2045 r., jeśli emisje metanu zostaną zmniejszone o 45% w tej dekadzie. Jako główne źródło emisji metanu powodowanych przez człowieka, odejście od hodowli zwierząt na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego opartego na roślinach pomogłoby nam osiągnąć te cele tak szybko, jak to możliwe
 • Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być traktowane priorytetowo przez wszystkie narody, z naciskiem na położenie kresu ubóstwu i głodowi oraz zapewnienie dostępu do pożywnej, pełnowartościowej żywności dla wszystkich.
 • Uznanie i wspieranie kluczowej roli drobnych rolników w wyżywieniu planety; wspieranie ich w utrzymaniu (lub przywróceniu) autonomii w odniesieniu do ich ziemi, wody, nasion i innych zasobów
 • Odejście od monokulturowego rolnictwa uprawnego, które zubaża glebę, zmniejsza bioróżnorodność i jest zależne od zewnętrznych środków produkcji, takich jak nawóz zwierzęcy i agrochemikalia, na rzecz zróżnicowanego, agroekologicznego, wegańskiego (wegańskiego i organicznego) rolnictwa wykorzystującego zasady regeneracji, permakultury i natury, które przywracają glebę i ekosystemy, zwiększają bezpieczeństwo żywnościowe i zapewniają żywność o dużej zawartości składników odżywczych.
 • Obliczanie emisji gazów cieplarnianych na podstawie konsumpcji i nadanie priorytetu przejściu na żywność pochodzenia roślinnego w planach działań klimatycznych
 • Aktualizacja rządowych wytycznych dotyczących żywności i diety w celu promowania żywności pełnowartościowej, opartej na produktach roślinnych
 • Zaprojektowanie publicznych kampanii informacyjnych w celu podniesienia świadomości na temat klimatu oraz korzyści dla środowiska i zdrowia płynących z żywności roślinnej, odżywiania i gotowania.
 • Dążenie do zmniejszenia spożycia żywności pochodzenia zwierzęcego przez społeczeństwo poprzez edukację w szkołach
 • Przejście na roślinne plany żywieniowe w szkołach, szpitalach, domach opieki, więzieniach i instytucjach publicznych
 • Wprowadzenie obowiązku uczciwego etykietowania produktów spożywczych, w tym oznaczania zawartości dwutlenku węgla i etykiety ostrzegające przed rakiem na wszystkich przetworzonych mięsach, które zostały uznane za rakotwórcze przez Światową Organizację Zdrowia
 • Wprowadzenie podatku od mięsa (w tym ryb) i metanu, z którego wpływy będą finansować rekultywację terenów zniszczonych przez hodowlę zwierząt.
 • Subsydiowanie owoców i warzyw, aby dieta oparta na pełnowartościowych produktach roślinnych stała się bardziej dostępna i aby położyć kres pustyniom żywieniowych (food deserts), które dotykają społeczności o niskich dochodach.
 • Przekierowanie dotacji publicznych dla rolnictwa zwierzęcego, ubojni i rybołówstwa przemysłowego do przyjaznej środowisku produkcji żywności pochodzenia roślinnego
 • Zakończenie subsydiowanej reklamy przemysłu mięsnego, mleczarskiego i jajczarskiego
 • Tworzenie zielonych obligacji w celu finansowania przejścia na gospodarkę opartą na roślinach
 • Zapewnienie wsparcia finansowego i szkoleń dla rolników, hodowców i rybaków w celu odejścia od produkcji zwierzęcej na rzecz zróżnicowanych agroekologicznych systemów opartych na roślinach (wegańskich).

    Zapotrzebowanie 3 | Przywrócenie

  Aktywne leczenie problemu przy jednoczesnym budowaniu odporności i łagodzeniu zmian klimatu
  Przywrócenie kluczowych ekosystemów i ponowne zalesienie ziemi

  • Projekty zalesiania, które mają być realizowane w odpowiednich ekosystemach z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew w celu przywrócenia siedlisk do poprzedniego, podobnego stanu.
  • Ponowne zalesianie i odbudowa oceanów są traktowane priorytetowo poprzez wyznaczenie dodatkowych obszarów oceanów jako morskich obszarów chronionych, na których nie prowadzi się połowów (znanych jako wysoce chronione obszary morskie - HPMA).
  • Wszystkie istniejące morskie obszary chronione powinny zostać uznane za strefy ścisłego zakazu połowów i przekształcone w HPMA.
  • Aktywne programy mające na celu replantację krytycznych pochłaniaczy dwutlenku węgla w oceanach, takich jak skupiska trawy morskiej
  • Odtworzenie kluczowych zdegradowanych ekosystemów, które są niezbędne dla cykli sekwestracji dwutlenku węgla: lasy namorzynowe, torfowiska, lasy, niektóre rodzaje użytków zielonych
  • Przesunięcie punktu ciężkości na oparte na przyrodzie rozwiązania w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich
  • Dotacje udostępniane rolnikom(czkom) i właścicielom(lkom) gruntów, którzy praktykują dobre gospodarowanie gruntami i aktywnie przywracają grunty i związane z nimi funkcje ekosystemu (takie jak sekwestracja dwutlenku węgla, różnorodność biologiczna, ochrona przeciwpowodziowa, ogólna odporność na zmiany klimatu)
  • Dotacje na projekty związane z rewildingiem i ponownym zalesianiem
  • Dotacje motywacyjne/dotacje dla rolników w celu przejścia z rolnictwa zwierzęcego na zróżnicowaną produkcję roślinną
  • Miasta/Samorządy: zwiększenie liczby drzew i dzikich kwiatów, zwiększenie liczby zielonych projektów wspólnotowych, korytarzy dla dzikiej przyrody, zielonych dachów, lokalnych systemów upraw, praca na rzecz zwiększenia różnorodności biologicznej
  • Wzmocnienie sprawiedliwości żywieniowej poprzez zapewnienie dostępu do zdrowej żywności dla wszystkich, a zwłaszcza dla społeczności zagrożonych wykluczeniem,  o niskich dochodach.
  • Zmiana przeznaczenia dostępnych gruntów uwolnionych od wypasu zwierząt i produkcji pasz dla zwierząt na: ponowne zagospodarowanie, ponowne zalesianie (w stosownych przypadkach), zwrot ziemi rdzennej ludności, rezerwaty przyrody, strefy wędrówek, uprawy społeczne, ogródki działkowe (w stosownych przypadkach), agroekologiczną wegańską uprawę żywności (tam, gdzie to możliwe).
  • Przekazanie części własności gruntów w ręce społeczności lokalnej, tak aby grunty te mogły być ponownie wykorzystane do zalesiania, tworzenia terenów zielonych, ogrodów żywnościowych i ogródków działkowych.

  Tłumaczenia traktatu o roślinach:

  Nie znajdujesz tutaj swojego języka? Skontaktuj się z nami, aby pomóc w tłumaczeniu.

  INDYWIDUALNI WSPIERAJĄCY

  ORGANIZACJE POPIERAJĄCE

   PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNESY WSPIERAJĄCE TRAKTAT

  ZWOLENNICY MIASTA

  'Dieta wegańska jest prawdopodobnie pojedynczym największym sposobem na zmniejszenie swojego wpływu na planetę Ziemię, nie tylko gazów cieplarnianych, ale globalnego zakwaszenia, eutrofizacji, wykorzystania ziemi i wody.'
  - Joseph Poore, Uniwersytet Oksfordzki

  'Dieta wegańska to prawdopodobnie pojedynczy największy sposób na zmniejszenie swojego wpływu na planetę Ziemię'.
  - Joseph Poore, Uniwersytet Oksfordzki