Traktat o roślinach

Jako uzupełnienie UNFCCC/Paris Agreement, inicjatywaTraktatu Roślinnego jest oddolną kampanią mającą na celu umieszczenie systemów żywnościowych na czele walki z kryzysem klimatycznym. Wzorując się na popularnym Traktacie o Paliwach Kopalnych, Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce i promowanie przejścia na zdrowsze, zrównoważone diety roślinne. Wzywamy środowisko naukowe, osoby prywatne, grupy, firmy, władze samorządowe do poparcia tego wezwania do działania i wywarcia presji na rządy krajowe, aby wynegocjowały międzynarodowy Traktat Roślinny.

 

Traktat

 Żądanie 1 | Zrzeczenie się

Powstrzymanie narastania problemu
Zakaz zmiany sposobu użytkowania gruntów, w tym wylesiania, na potrzeby hodowli zwierząt

  • Zakaz budowy nowych farm zwierzęcych
  • Zakaz budowy nowych rzeźni
  • Zakaz powiększania lub intensyfikacji istniejących gospodarstw rolnych
  • Zakaz przekształcania rolnictwa opartego na roślinach w rolnictwo zwierzęce
  • Zakaz przekształcania jakichkolwiek gruntów dla celów produkcji paszy dla zwierząt
  • Zakaz wycinania lasów i innych ekosystemów w celu wypasu zwierząt, hodowli zwierząt lub chowu zwierząt jakiegokolwiek rodzaju
  • Zakaz powstawania nowych gospodarstw rybnych lub rozbudowy istniejących gospodarstw 
  • Ochrona ludów tubylczych; ich ziemi, praw i wiedzy
  • Zakaz transportu żywych zwierząt
  • Zakaz powstawania nowych wielkoskalowych statków do połowów przemysłowych

Zapotrzebowanie 2 | Przekierowanie

Wyeliminowanie sił napędowych stojących za problemem
Promocja żywności pochodzenia roślinnego i aktywne przejście od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach do systemów opartych na roślinach

 • Ogłoś stan zagrożenia klimatycznego - dołącz do ponad 1900 samorządów lokalnych w 34 różnych krajach, które już to zrobiły
 • Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być traktowane priorytetowo przez wszystkie narody, z naciskiem na położenie kresu ubóstwu i głodowi oraz zapewnienie dostępu do pożywnej, pełnowartościowej żywności dla wszystkich.
 • Uznanie i wspieranie kluczowej roli drobnych rolników w wyżywieniu planety; wspieranie ich w utrzymaniu (lub przywróceniu) autonomii w odniesieniu do ich ziemi, wody, nasion i innych zasobów
 • Obliczanie emisji gazów cieplarnianych na podstawie konsumpcji i nadanie priorytetu przejściu na żywność pochodzenia roślinnego w planach działań klimatycznych
 • Aktualizacja rządowych wytycznych dotyczących żywności i diety w celu promowania żywności pełnowartościowej, opartej na produktach roślinnych
 • Zaprojektowanie publicznych kampanii informacyjnych w celu podniesienia świadomości na temat klimatu oraz korzyści dla środowiska i zdrowia płynących z żywności roślinnej, odżywiania i gotowania.
 • Dążenie do zmniejszenia spożycia żywności pochodzenia zwierzęcego przez społeczeństwo poprzez edukację w szkołach
 • Przejście na roślinne plany żywieniowe w szkołach, szpitalach, domach opieki, więzieniach i instytucjach publicznych
 • Nakazać uczciwe etykietowanie produktów spożywczych, w tym etykiet ostrzegających przed chorobami nowotworowymi na wszystkich przetworzonych produktach mięsnych, które zostały uznane za rakotwórcze przez Światową Organizację Zdrowia
 • Wprowadzenie podatku od mięsa (w tym ryb), z którego wpływy finansowałyby rekultywację terenów zniszczonych przez rolnictwo zwierzęce
 • Subsydiowanie owoców i warzyw, aby dieta oparta na pełnowartościowych produktach roślinnych stała się bardziej dostępna i aby położyć kres pustyniom żywieniowych (food deserts), które dotykają społeczności o niskich dochodach.
 • Przekierowanie dotacji publicznych dla rolnictwa zwierzęcego, ubojni i rybołówstwa przemysłowego do przyjaznej środowisku produkcji żywności pochodzenia roślinnego
 • Zakończenie subsydiowanej reklamy przemysłu mięsnego, mleczarskiego i jajczarskiego
 • Tworzenie zielonych obligacji w celu finansowania przejścia na gospodarkę opartą na roślinach
 • Zapewnienie wsparcia finansowego i szkoleń dla rolników(czke), hodowców(czyń) i rybaków w celu odejścia od produkcji zwierzęcej na rzecz zróżnicowanych (najlepiej organicznych, agroekologicznych) systemów roślinnych.
    Zapotrzebowanie 3 | Przywrócenie

  Aktywne leczenie problemu przy jednoczesnym budowaniu odporności i łagodzeniu zmian klimatu
  Przywrócenie kluczowych ekosystemów i ponowne zalesienie ziemi

  • Projekty zalesiania, które mają być realizowane w odpowiednich ekosystemach z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew w celu przywrócenia siedlisk do poprzedniego, podobnego stanu.
  • Ponowne zalesianie i odbudowa oceanów są traktowane priorytetowo poprzez wyznaczenie dodatkowych obszarów oceanów jako morskich obszarów chronionych, na których nie prowadzi się połowów (znanych jako wysoce chronione obszary morskie - HPMA).
  • Wszystkie istniejące morskie obszary chronione powinny zostać uznane za strefy ścisłego zakazu połowów i przekształcone w HPMA.
  • Aktywne programy mające na celu replantację krytycznych pochłaniaczy dwutlenku węgla w oceanach, takich jak skupiska trawy morskiej
  • Odtworzenie kluczowych zdegradowanych ekosystemów, które są niezbędne dla cykli sekwestracji dwutlenku węgla: lasy namorzynowe, torfowiska, lasy, niektóre rodzaje użytków zielonych
  • Przesunięcie punktu ciężkości na oparte na przyrodzie rozwiązania w zakresie łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich
  • Dotacje udostępniane rolnikom(czkom) i właścicielom(lkom) gruntów, którzy praktykują dobre gospodarowanie gruntami i aktywnie przywracają grunty i związane z nimi funkcje ekosystemu (takie jak sekwestracja dwutlenku węgla, różnorodność biologiczna, ochrona przeciwpowodziowa, ogólna odporność na zmiany klimatu)
  • Dotacje na projekty związane z rewildingiem i ponownym zalesianiem
  • Dotacje motywacyjne/dotacje dla rolników w celu przejścia z rolnictwa zwierzęcego na zróżnicowaną produkcję roślinną
  • Miasta/Samorządy: zwiększenie liczby drzew i dzikich kwiatów, zwiększenie liczby zielonych projektów wspólnotowych, korytarzy dla dzikiej przyrody, zielonych dachów, lokalnych systemów upraw, praca na rzecz zwiększenia różnorodności biologicznej
  • Wzmocnienie sprawiedliwości żywieniowej poprzez zapewnienie dostępu do zdrowej żywności dla wszystkich, a zwłaszcza dla społeczności zagrożonych wykluczeniem,  o niskich dochodach.
  • Ponowne wykorzystanie dostępnych terenów uwolnionych od wypasu zwierząt i produkcji pasz dla zwierząt na: ponowną dziką przyrodę, ponowne zalesianie (w stosownych przypadkach), zwrot ziemi ludności rdzennej, rezerwaty przyrody, strefy turystyczne, uprawy wspólnotowe, ogródki działkowe (w stosownych przypadkach), agroekologiczne uprawy żywności (tam, gdzie to możliwe)
  • Przekazanie części własności gruntów w ręce społeczności lokalnej, tak aby grunty te mogły być ponownie wykorzystane do zalesiania, tworzenia terenów zielonych, ogrodów żywnościowych i ogródków działkowych.

  Wsparli i wsparły Traktat Roślinny

  Tłumaczenia traktatu o roślinach:

  Nie znajdujesz tutaj swojego języka? Skontaktuj się z nami, aby pomóc w tłumaczeniu.

  INDYWIDUALNI WSPIERAJĄCY

  ORGANIZACJE POPIERAJĄCE

   PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNESY WSPIERAJĄCE TRAKTAT

  ZWOLENNICY MIASTA

  Możemy stworzyć lepszy świat. Rośnijmy 

  PODPISZCIE TRAKTAT ROŚLINNY

  Popieraj jako osoba fizyczna


  Popieraj  jako osoba fizyczna

  Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

  Poprzyj jako ORGANIZACJA


  Poprzeć jako organizacja

  *Proszę poczekać 7 dni, aby nazwa Państwa organizacji pojawiła się w naszym katalogu współpracowników
  Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie

  Zatwierdzić jako firma


  Zatwierdzić jako firma

  Proszę odczekać do 7 dni, aby nazwa Państwa firmy pojawiła się w naszym katalogu współpracowników.
  Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie

  Zatwierdzić jako miasto


  Zatwierdzić jako miasto

  Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

  'Dieta wegańska jest prawdopodobnie pojedynczym największym sposobem na zmniejszenie swojego wpływu na planetę Ziemię, nie tylko gazów cieplarnianych, ale globalnego zakwaszenia, eutrofizacji, wykorzystania ziemi i wody.'
  - Joseph Poore, Uniwersytet Oksfordzki

  'Dieta wegańska to prawdopodobnie pojedynczy największy sposób na zmniejszenie swojego wpływu na planetę Ziemię'.
  - Joseph Poore, Uniwersytet Oksfordzki