Det växtbaserade fördraget

Som ett komplement till UNFCCC/Parisavtalet är initiativetPlant Based Treaty en gräsrotskampanj som syftar till att sätta livsmedelssystemen i främsta ledet när det gäller att bekämpa klimatkrisen. Med avtalet om fossila bränslen som förebild syftar det växtbaserade avtalet till att stoppa den nedbrytning av ekosystem som djurhållning orsakar, och att främja en övergång till en hälsosam växtbaserad kosthållning. Vi uppmanar forskare, individer, grupper, företag och kommuner att skriva under detta avtal och att sätta press på länder runtom i världen att förhandla fram ett internationellt växtbaserat avtal.

 

Avtalet

 Krav 1 | Avstå

Stoppa ökningen av problemet
Ingen förändrad markanvändning, inklusive avskogning, för djuruppfödning.

  • Inga nya anläggningar avsedda för djurindustri får byggas
  • Inga nya slakterier får byggas
  • Ingen utbyggnad eller intensifiering av befintliga företag inom djurindustrin.
  • Ingen omställning av växtbaserat jordbruk till djurhållning
  • Ingen omvandling av mark för produktion av djurfoder.
  • Ingen röjning av skogar eller andra ekosystem för djurbete, djuruppfödning eller djurhållning av något slag.
  • Inga nya fiskodlingar eller utvidgning av befintliga vattenbruksodlingar.
  • Skydd av ursprungsbefolkningar, deras mark, rättigheter och kunskap.
  • Förbjud all export av levande djur
  • Inga nya storskaliga industriella fiskefartyg

Efterfrågan 2 | Omdirigering

Eliminera drivkrafterna bakom problemet
Främjande av växtbaserade livsmedel och aktiv övergång från djurbaserade livsmedelssystem till växtbaserade system.

 • Utlys en klimatnödsituation - gör som över 1 900 lokala myndigheter i 34 olika länder som redan har gjort det.
 • Ta itu med metanproblemet: Enligt FN skulle en temperaturökning på 0,3 °C kunna undvikas till 2045 om metanutsläppen minskade med 45 % under detta årtionde. Eftersom metanutsläppen är den främsta källan till mänskligt orsakade utsläpp, skulle en övergång från djurhållning till ett hållbart växtbaserat livsmedelssystem hjälpa oss att uppnå dessa mål så snart som möjligt
 • Livsmedelsförsörjning bör prioriteras av alla nationer, med fokus på att utrota fattigdom och hunger och göra näringsriktig mat tillgänglig för alla.
 • Stötta den centrala roll som småskaliga jordbrukare har för att försörja planeten med mat; stötta dem behålla (eller återupprätta) sin självständighet vad gäller mark, vatten, utsäde och andra resurser.
 • Beräkna utsläpp av växthusgaser baserat på konsumtion och prioritera en övergång till växtbaserade livsmedel i klimathandlingsplanerna.
 • Uppdatera regeringens riktlinjer för livsmedel och kost för att främja oprocessad, växtbaserad mat.
 • Utforma informationskampanjer för att öka medvetenheten om klimatet och de miljömässiga fördelarna och hälsofördelarna med växtbaserad mat, näring och matlagning.
 • Att minska allmänhetens konsumtion av animaliska livsmedel genom utbildning i skolor.
 • Skifta till växtbaserade måltider i skolor, sjukhus, vårdhem, fängelser och statliga institutioner.
 • Kräva en ärlig märkning av livsmedelsprodukter, inklusive varningsetiketter för cancer på allt processat kött som har förklarats vara cancerframkallande av Världshälsoorganisationen.
 • Införa en skatt på kött (inklusive fisk) och metan med intäkter för att finansiera återställande av mark som förstörts av djuruppfödning
 • Subventionera frukt och grönsaker för att göra en oprocessad, växtbaserad kost mer prisvärd och få slut på områden utan nyttig, färsk mat som drabbar ekonomiskt utsatta grupper.
 • Omfördela statliga subventioner från djurhållning, slakterier och industriellt fiske till miljövänlig produktion av växtbaserade livsmedel.
 • Avsluta statligt subventionerad reklam för kött-, mejeri- och äggindustrin.
 • Skapa gröna obligationer för att finansiera en övergång till en växtbaserad ekonomi.
 • Ge ekonomiskt stöd och utbildning till jordbrukare, boskapsuppfödare och fiskare för att de ska kunna övergå från djurproduktion till diversifierade (helst ekologiska agroekologiska) växtbaserade system.
    Krav 3 | Återställa

  Aktivt åtgärda problemet samtidigt som man bygger upp motståndskraft och mildrar klimatförändringarna.
  Återställa viktiga ekosystem och återbeskoga jorden.

  • Återbeskogningsprojekt ska genomföras i lämpliga ekosystem med inhemska trädslag för att återställa livsmiljöer till ett tidigare liknande tillstånd.
  • Återbeskogning och restaurering av haven prioriteras genom att ytterligare områden i haven utses till skyddade marina områden utan fiske (så kallade högskyddade marina områden - HPMA).
  • Alla befintliga skyddade marina områden bör förklaras vara strängt fiskeförbudsområden och omvandlas till HPMA-områden.
  • Aktiva program för att återplantera kritiska kolabsorbenter i haven, t.ex. sjögräsängar.
  • Återskapa viktiga degraderade ekosystem som är viktiga för kolbindningscyklerna: mangroveträsk, torvmossar, skogar, vissa typer av gräsmarker.
  • Fokus på naturbaserade lösningar för att mildra klimatförändringarna och anpassning till dem
  • Bidrag till jordbrukare och markägare som bedriver god markförvaltning och aktivt återställer marken och de tillhörande ekosystemtjänsterna (t.ex. koldioxidbindning, biologisk mångfald, skydd mot översvämningar och allmän motståndskraft mot klimatförändringar).
  • Bidrag till projekt för förvildning och återbeskogning
  • Stimulansbidrag för jordbrukare som vill övergå från djurhållning till diversifierad växtproduktion.
  • Städer: öka antalet träd och vilda blommor, öka antalet gröna samhällsprojekt, korridorer för vilda djur och växter, gröna tak, lokala odlingssystem, arbeta för att öka den biologiska mångfalden.
  • Förbättra maträttvisan genom att ge alla, särskilt samhällsgrupper med låg inkomst, tillgång till hälsosam mat.
  • Återanvända tillgänglig mark som frigjorts från djurbete och djurfoderproduktion för: återskapande av natur, återbeskogning (om det är lämpligt), återlämnande av mark till ursprungsbefolkningen, naturreservat, vandringsområden, samhällsodling, kolonilotter (om det är lämpligt), agroekologisk livsmedelsodling (om möjligt).
  • Överföring av en del av markägandet till samhället, så att marken kan användas för återbeskogning, grönområden och gemensamma trädgårdar för mat och kolonilotter.

  Stödjare av det växtbaserade avtalet

  Översättningar av det växtbaserade avtalet:

  Ser du inte ditt språk här? Kontakta oss för att hjälpa till med en översättning.

  ENSKILDA SOM SKRIVIT UNDER.

  ORGANISATIONER SOM SKRIVIT UNDER

  FÖRETAG SOM SKRIVIT UNDER.

  CITY ENDORSERS

  Vi kan skapa en bättre värld. Låt oss växa.

  UNDERTECKNA DET VÄXTBASERADE FÖRDRAGET

  Skriv under som enskild person


  Skriv under som enskild person

  Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

  Skriv under som organisation


  Skriv under som organisation

  *Det kan ta upp till 7 dagar innan ditt eller din organisations namn visas i listan över de som skrivit under. 
  Du kan när som helst avsluta din prenumeration

  Skriv under som företag


  Skriv under som företag

  Det kan ta upp till 7 dagar innan ditt företagsnamn visas i listan över de som skrivit under avtalet.
  Du kan när som helst avsluta din prenumeration

  Skriv under som stad/ort/kommun


  Skriv under som stad/ort/kommun

  Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

  "En vegansk kost är förmodligen det största enskilda sättet att minska din påverkan på planeten Jorden, inte bara växthusgaser, utan även global försurning, övergödning, markanvändning och vattenanvändning.
  - Joseph Poore, Oxford University

  "En vegansk kost är förmodligen det enskilt största sättet att minska din påverkan på planeten Jorden.
  - Joseph Poore, Oxford University