Policy mot diskriminering och trakasserier

Innehåll

 1. Mål och syfte
 2. Mångfald och integration
 3. Definitioner
  1. Diskriminering
  2. b. Trakasserier
  3. Sexuella trakasserier
  4. Samtycke
 4. Klagomålsförfarandet
  1. Utvalda personer
  2. Informell lösning
   1. Självhjälp
   2. Stöd och ingripande från en utsedd person
 5. Formell utredning
 6. Konsekvenser
 7. Hjälp till offren
 8. Uttalande om säkra rum

Mål och syfte

Plant Based Treaty (PBT) erkänner allas inneboende värde och strävar efter att skapa en organisationskultur där alla behandlas med värdighet och respekt. Djurrätts- och miljörörelsen förkroppsligar rättvisa och medkänsla för alla. Denna policy är viktig för att säkra vår förmåga att utföra vårt uppdrag och hjälpa djur och planeten.

Vår policy mot trakasserier och vårt klagomålsförfarande syftar till att skydda människor från trakasserier av alla slag, inklusive diskriminering, kränkande beteende och sexuella trakasserier. De förklarar vilken typ av beteende som kan bryta mot policyn, hur du kan lämna in ett klagomål och hur klagomål kommer att hanteras. 

Plant Based Treaty kräver att alla evenemang, åtgärder och virtuella utrymmen alltid är säkra från alla typer av diskriminering och trakasserier. Vi kräver att alla personer som är involverade i Plant Based Treaty ska vara eftertänksamma, försiktiga, respektfulla och lyhörda i sina interaktioner med alla individer (mänskliga och icke-mänskliga). Målet är att skapa en kultur av medkänsla och ömsesidig respekt. Vi är därför fast beslutna att förhindra handlingar som utgör speciesism, klassism, sexism, heterosexism, cissexism, rasism, kolorism, antisemitism, ableism, ageism, lookism och alla andra handlingar eller beteenden som strider mot antidiskriminerings- och människorättslagstiftningen runt om i världen. 

Vi strävar efter att skapa en säker miljö som är fri från alla former av diskriminering och trakasserier. En person mot vilken en anklagelse om trakasserier eller diskriminering har framförts kan bli föremål för en utredning och om anklagelsen har bekräftats kan personen bli föremål för disciplinära åtgärder upp till och med avsked från sin roll och sitt deltagande i vår rörelse. Klagomål kommer att tas på allvar och behandlas snabbt. Personer som anser sig ha utsatts för diskriminering eller trakasserier uppmuntras att lämna in ett klagomål.

Mångfald, jämlikhet och integration

Vi värdesätter mångfald, jämlikhet och inkludering högt och välkomnar personer med alla bakgrunder att bli en del av vår organisation och bidra till rörelsen för växtbaserade fördrag. Jämlikhet för alla är vårt uppdrag och därför är strävan efter mångfald och inkludering en etisk och moralisk nödvändighet för vår organisation. Som förespråkare av djur- och klimaträttvisa har vi en skyldighet att vara moraliskt konsekventa och överväga rättvisa för alla. 

Denna policy är mer än bara en uppsättning regler som ska följas. Det är en inbjudan att öppna våra hjärtan och sinnen och välkomna olikheter, att behandla varandra lika - inte hierarkiskt - att skapa vänskap utanför våra slutna cirklar och att lära oss om, lyssna till och dela andras erfarenheter.

Tillämpningsområde

Alla individer ska behandlas på ett sätt som är fritt från diskriminering och trakasserier. Dessa riktlinjer gäller för alla på samma sätt, oberoende av deras position eller roll inom Plant Based Treaty. 

De som är aktivt involverade i organisationen omfattas av denna policy. Denna policy gäller särskilt när: 

 1. Någon som är eller har för avsikt att vara involverad i Plant Based Treaty anklagas för diskriminering eller trakasserier av någon annan, som är eller inte är involverad i Plant Based Treaty. 

Denna policy gäller inte när: 

 1. Någon som är eller har för avsikt att vara involverad i det växtbaserade fördraget har blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier av någon som är inte är involverad i Plant Based Treaty. Under dessa omständigheter bör den enskilde överväga att lämna in ett klagomål enligt tillämplig lagstiftning om mänskliga rättigheter eller söka upprättelse genom andra rättsliga vägar.

Plant Based Treaty erkänner också att trakasserier och diskriminering ofta är uttryck för ojämlik makt i relationer och tar denna dynamik på allvar. Oavsett vilken makt de har eller inte har i rörelsen kommer fall att behandlas objektivt.

Definitioner

Diskriminering är särbehandling av eller fientlighet mot en person på grundval av vissa faktiska eller upplevda egenskaper, t.ex. ras, hudfärg, etnicitet, religion, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning eller sexuella preferenser, socioekonomisk status, graviditet eller föräldraskap, civilstånd, nationellt ursprung, medborgarskap, amnesti, arbetslivserfarenhet, ålder, förmåga, genetisk information, kroppsstorlek, tros- eller identitetsbaserat uttryck eller någon annan faktor som är skyddad enligt lagstiftningen i landet eller genom internationella avtal, eller som har anknytning till en person eller en grupp med en eller flera av dessa faktiska eller upplevda egenskaper.

Trakasserier handlar om hur vi får andra att känna sig. Många anser inte att beteenden som flirt eller sexuella kommentarer är sexuella trakasserier, eftersom de tror att de är för oskyldiga för att betecknas på det sättet. Men om någon gör en annan person obekväm eller får den att känna sig otrygg måste han eller hon sluta. 

Trakasserier kan yttra sig i form av kommentarer eller handlingar som man vet, eller rimligen borde veta, att de är ovälkomna. Det kan handla om ord eller handlingar som man vet eller borde veta är stötande, pinsamma, förödmjukande, nedvärderande eller ovälkomna på grundval av de typer av diskriminering som anges i denna policy. Exempel på trakasserier är:

 • Förödmjukande, förnedrande, nedsättande, nedsättande, förlöjligande, kränkande eller okänsliga kommentarer, skämt, upptåg, kommentarer, skällsord eller anspelningar som rör en persons ras, könsidentitet, könsuttryck, kön, funktionshinder, sexuell läggning, trosbekännelse, ålder, fysiska utseende eller andra skäl. 
 • Att välja ut en person för förödmjukande eller förnedrande "retorik" eller skämt på grund av att han eller hon tillhör en grupp. 
 • Icke-verbalt beteende som att stirra, stirra eller göra olämpliga gester. 
 • Onödig eller oönskad kroppskontakt, t.ex. genom att fysiskt blockera normala rörelser. 
 • Publicering eller spridning av material som visar fientlighet eller motvilja mot en individ eller grupp, t.ex. stötande bilder, graffiti, affischer, videor, foton, karikatyrer, memer och teckningar, oavsett om det är i tryckt form eller på elektronisk väg. 
 • Förolämpningar baserade på sexuell läggning, kön, könsidentitet eller könsuttryck. 
 • Genusbevakning. 
 • Att upprepade gånger missförstå någon. 

Om en person inte uttryckligen protesterar mot diskriminerande beteende, eller verkar gå med på det, betyder det inte att beteendet är acceptabelt. Beteendet kan fortfarande betraktas som diskriminering enligt denna policy. Denna lista med exempel är inte uttömmande, och det kan finnas andra beteenden som utgör trakasserier enligt denna policy.

Sexuella trakasserier är ett oönskat beteende av sexuell karaktär. Sexuella trakasserier kan innefatta både öppna handlingar eller beteenden eller mer subtila beteenden. Det kan gälla personer av samma eller olika kön, eller personer som inte identifierar sig med ett specifikt kön. Exempel på sexuella trakasserier är bland annat följande:

 • Oönskad fysisk kontakt, t.ex. klappning, nypning, strykning, tafsande, massage, kyssar eller kramar. 
 • Att inkräkta på en annan persons personliga utrymme. 
 • Sexuella kommentarer, berättelser, gester och skämt, inklusive skryt om sexuell förmåga och kommentarer om sexuell brist. 
 • Upprepade flirtar, sociala inbjudningar till dejter eller fysisk intimitet utan att den andra personen vill delta. 
 • Insinuera, föreslå eller kräva sexuella tjänster av något slag. 
 • Skicka eller visa sexuellt explicita föremål eller meddelanden. 
 • kommentera privatlivet, sexualiteten eller könet på ett nedsättande eller objektifierande sätt eller på ett sätt som gör dem obekväma. 
 • Vissling, leering, sexuellt suggererande gester och liknande icke-verbalt beteende. 
 • Sexuella närmanden med någon vid en olämplig tidpunkt (t.ex. vid ett teammöte, en vakan eller i arbetsmiljön) betraktas som sexuella trakasserier, även om dessa närmanden skulle ha varit välkomna i en annan miljö, eftersom sådana handlingar kan skada en persons yrkesmässiga rykte och utsätta honom eller henne för ytterligare trakasserier. 
 • Att använda underkastelse eller avslag på deras sexuella närmanden som grund för hur de behandlar andra. 
 • Stalking, skrämseltaktik, tvång eller hot mot en annan person för att få denne att delta i sexuella handlingar. 
 • Fysiskt våld, inklusive sexuella övergrepp. 

Plant Based Treaty erkänner att sexuella och könsrelaterade trakasserier kan vara ett uttryck för maktförhållanden och även om de ofta uppstår när en person har makt över en annan, kan de uppstå mellan två eller flera personer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck och oavsett om de befinner sig i en maktposition eller inte. 

Den mest extrema formen av sexuella trakasserier är sexuella övergrepp. Detta är ett allvarligt brott och vår organisation rekommenderar offer för övergrepp att kontakta polisen.

Varför vi måste tala om samtycke

Växtbaserat fördrag vill också att dess rörelserum, t.ex. protestevenemang och aktioner, möten och konferenser, ska vara fria från sexuella aktiviteter på grund av att andra inte är samtyckande. Våra professionella arbetsutrymmen, såsom Slack, Zoom och officiella sociala konton, bör inte användas för att be om dejter eller göra närmanden.

Samtycke är en pågående process och enligt vår erfarenhet är en stor majoritet av samhället fortfarande i färd med att lära sig vad som är viktigt att veta. samtycke verkligen är och hur det bör praktiseras. Vi anser att det finns ett behov av frekvent och djupgående utbildning om samtycke. Vi ber alla organisatörer och aktivister att se följande video som en del av den obligatoriska utbildningen för vår rörelse:

Varför vi måste tala om samtycke | Animal Save Movement Utbildning

Lagen om samtycke vid sexuella övergrepp | Women's Legal Education and Action Fund

Samtycke är ett avtal som ges fritt, reversibelt, informerat, entusiastiskt och specifikt (FRIES) mellan deltagarna för att att delta i sexuell aktivitet. Vi kan inte anta att vi har tillstånd att delta i en sexuell handling för att vi har gjort det tidigare. past, särskilt när vi introduceras i ett nytt sammanhang. Att samtycka till en handling innebär inte att man samtycker till en annan. Vi kan inte ignorera eller inte uppmärksamma ickeverbala signaler som kan visa att någon inte samtycker. Det är den ansvar för den person som inleder den sexuella aktiviteten att få detta tillstånd. Tystnad ska inte betraktas som samtycke. En person som inte svarar på försök till sexuell aktivitet, även om han eller hon inte verbalt säger nej eller gör motstånd. physiskt, inte tydligt samtycker till sexuell aktivitet.

Vi måste gemensamt se till att alla känner sig trygga. Detta omfattar utbildning i samtycke för alla, liksom att stärka varandra så att de kan säga nej, hantera fall av sexuellt olämpligt beteende på ett bättre sätt, de-eskalera konflikter och förena rörelsen i en inkluderande inlärningsprocess för allas bästa.

A Klagande är den person som påstår sig ha blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier.

A Respondent är den person mot vilken påståendet/påståendena om trakasserier eller diskriminering har gjorts.

Utvalda personer är personalrepresentanter på Animal Save Movements globala nivå, som ASM bedömer är kvalificerade att ta emot och utreda klagomål om diskriminering och trakasserier. En utsedd person förbinder sig att vara opartisk och respektfull och att agera på ett professionellt sätt.

När det är möjligt uppmuntrar Plant Based Treaty personer som har utsatts för eller bevittnat diskriminering och trakasserier att snabbt och tydligt informera personen om att beteendet är ovälkommet och begära att det upphör. Detta är dock inget krav; alla som upplever eller bevittnar detta beteende bör känna sig fria att uppmärksamma personalresurserna på saken eller att driva ärendet genom tillämplig lagstiftning om mänskliga rättigheter eller andra rättsliga medel. 

Den klagande bör föra en skriftlig förteckning över datum, tid, detaljer om beteendet och eventuella vittnen. Personalavdelningen ska föra ett protokoll över detaljerna i mötena. Uppteckningarna kommer också att sparas som referens vid behov i eventuella rättsliga frågor som drivs av de inblandade personerna eller organisationen.

Informell lösning: 

Självhjälp(1)

De som omfattas av denna policy kan försöka lösa sina problem genom att kommunicera direkt med den eller de personer som uppträder på ett ovälkommet sätt. Om en klagande känner sig bekväm med att göra detta bör han eller hon tydligt uttrycka sitt missnöje. De kanske vill hänvisa till denna policy. Om den andra personen erkänner att han eller hon har uppträtt skadligt och ber om ursäkt för det, kan frågan lösas av de inblandade parterna. 

(1) Med självhjälp menas att man använder sina egna ansträngningar och resurser för att uppnå saker utan att förlita sig på andra utsedda personer.

Utpekad person Stöd och insatser

Klagande som inte känner sig bekväma med självhjälp uppmuntras att söka råd från och rapportera dessa ärenden till personalavdelningen (e-post [email protected]. De kommer att hjälpa den klagande att utföra följande aktiviteter i syfte att de-eskalera och lösa konflikten.

Man bör överväga att diskutera möjliga alternativ för att lösa ärendet informellt, beroende på klagomålets art.

Personalavdelningen kommer att föra en konfidentiell akt om ärendet och se till att ärendet löses så snabbt som möjligt.

Formella utredningar

Beroende på hur allvarlig frågan är kan organisationen genomföra en formell utredning av klagomål om diskriminering och trakasserier, inklusive sexuella trakasserier. Personalavdelningen leder utredningen, som vanligtvis omfattar intervjuer med den klagande, den svarande och eventuella vittnen som utsetts av någon av dem. 

ASM är medveten om att det ofta är svårt att komma fram om dessa frågor.

För rapportering krävs följande av den klagande: 

 1. De bör göra en kopia av vår Klagomålsformulär, fylla i det och skicka det via e-post till [email protected] och be om ett möte. Den klagande bör bifoga alla bevis som är relevanta för klagomålet.
 2. Vid det första mötet med personalavdelningen bör den klagande förklara situationen så detaljerat som möjligt. Om de har några konkreta bevis (t.ex. e-postmeddelanden, skärmdumpar, röstmeddelanden) bör de ha dem till hands och presentera dem under mötet. 
 3. Om det finns personer som kan ge relevant information (t.ex. vittnen eller offer för samma person) bör de ge oss sina namn och om möjligt sina kontaktuppgifter. 
 4. Om det finns personer som har möjliggjort, förbisett eller stöttat det kränkande beteende som anmälaren rapporterar bör de ge oss deras namn och om möjligt deras kontaktuppgifter. 
 5. Anmälningar om diskriminering och trakasserier kommer att behandlas så konfidentiellt som möjligt. Vissa uppgifter kan behöva delas av den person som tagit emot klagomålet under en utredning eller undersökning. Den utsedda person som övervakar ärendet kommer att göra sitt bästa för att tillmötesgå en begäran om anonymitet, förutsatt att det inte äventyrar individens eller andra personers säkerhet eller organisationens lagliga efterlevnad eller integritet. 

Ansvaret för att förhindra diskriminering och trakasserier delas av alla. Plant Based Treaty uppmuntrar dem som omfattas av denna policy att göra sin del för att upprätthålla en säker och respektfull arbetsmiljö genom att följa denna policy och de lagar som rör diskriminering och trakasserier.

Återverkningar

Under en utredning kan Plant Based Treaty genomföra följande tillfälliga åtgärder, bland annat utfärda tillfälliga avstängningar i väntan på resultatet av undersökningen.

Konsekvenserna av kränkande beteende beror på uppsåtet och hur allvarligt fallet är. Om man till exempel oavsiktligt förolämpar någon kan det motivera en varning och obligatorisk utbildning. Omvänt kan det leda till avsked från Plant Based Treaty och Animal Save Movement om man medvetet förbigår en annan persons känslor och upprepade gånger kommenterar dennes sexuella läggning, religion eller utseende osv. Ibland inser personer som trakasserar andra inte att deras beteende är fel. Vi förstår att detta är möjligt, men det gör inte förövaren mindre ansvarig för sina handlingar. 

Personer som bryter mot denna policy kommer att drabbas av repressalier, inklusive något av följande: 

 • en varning 
 • en tillfällig avstängning 
 • Obligatorisk utbildning.
 • en begäran om en privat eller offentlig ursäkt 
 • delta i en cirkel för reparativ rättvisa 
 • upphävande av ett stipendium (om tillämpligt) 
 • att bli bannlyst från alla utrymmen och evenemang med anknytning till det växtbaserade fördraget och Animal Save Movement på obestämd tid 
 • andra lösningar som representanter för personalavdelningen anser lämpliga. 

Uppsåtligt falska anklagelser är lika allvarliga och kommer också att leda till konsekvenser. Ett obekräftat påstående betyder dock inte att beteendet inte har ägt rum eller att det var ett medvetet falskt påstående - det kan helt enkelt betyda att det inte fanns tillräckligt med bevis.

Hjälp till offren

Förutom att utreda och handlägga ärenden stöder vi offer för diskriminering och trakasserier. Om du upplever trauma, stress eller andra symtom på grund av trakasserier kan du fundera på följande: 

 • Ta ledigt för att återställa din mentala hälsa. 
 • Be om stöd från Animal Save Movements personalavdelning. Det finns utbildningar om samtycke, skuldbeläggning av offer, trauma och aktiviststöd.
 • Se den här listan över hjälpsamma resurser, inklusive hjälptelefoner, webbplatser, böcker och utbildningar.

Uttalande om säkra rum

Vi ber arrangörerna att läsa Plant Based Treaty's Uttalande om säkra rum högt i början av evenemanget för att bidra till att skapa en kultur av ömsesidig respekt och förhindra fall av diskriminering och trakasserier.

"Djurrätts- och miljörörelsen är ett uttryck för rättvisa och medkänsla för alla. Vår rörelse erkänner allas inneboende värde och strävar efter att skapa en organisationskultur där alla behandlas med värdighet och respekt. Plant Based Treaty-evenemang är ett säkert utrymme för alla, fritt från rädsla, mobbning, bedömning och trakasserier av alla slag. Vi tolererar inte förtryckande och diskriminerande beteende baserat på art, kön, sexuell läggning, genus, etnicitet, religion, funktionshinder, ålder, socioekonomisk status eller andra godtyckliga egenskaper."

Vi behandlar varandra med vänlighet och ömsesidig respekt i alla lägen. Vi strävar efter att skapa en välkomnande miljö som är representativ, mångsidig och inkluderande. Låt oss agera tillsammans genom att uppskatta våra olikheter och fira varandras bidrag. Vi förbinder oss att kollektivt se till att våra evenemang och beteenden alltid är medkännande och icke-våldsamma. Tillsammans kan vi skapa ett säkert utrymme. Detta är viktigt för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag att rädda djur och planeten."

Senast uppdaterad: Uppdaterad 11 januari 2022